Vireillä olevat kaavahankkeet

Kaavoituskatsaus 2018


Hoijakantien alue asemakaavan muutos

Kaavaselostus

Kaavakartta ja määräykset

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan 15.6.2020 § 123, hyväksymispäätös

Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 30.10.2017

Kuulutus 30.1.2018

Kaavaluonnos 18.12.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 18.12.2017

KAAVAEHDOTUS:

Kuulutus 6.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 20.12.2019

Kaavaehdotus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020

Kaavaselostus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020


Kymijoen- Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi - Haramaajärvi

Osallistumis- ja arviointisuunitelma 9.1.2017, päivitetty 31.7.2018

Kaavaehdotus:

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liito-oravaselvitys

Kuulutus

Kuulutus 64/Nähtävilläoloaikaa jatkettu

Kaavan hyväksymispäätös

Lausunto kaavan hyväksymipäätöksestä tehdystä valituksesta


Perheniemen tuulivoimaosayleiskaava

Kaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 20.11.2017 § 263.

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.3.2018 § 26 Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan
kaavan laatijaksi, kaavan laadinnasta vastuullisena henkilönä, projektijohtaja DI YKS-503 Kuisma Reinikaisen (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy) ja kaavan laadintaan osallistuvana henkilönä suunnittelija FM YKS-588 Kristina Salomaan (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy). Kuisma Reinikaisen tilalle hyväksyttiin arkkitehti, YKS-590 Janne Tolppanen (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy) teknisessä lautakunnassa 16.4.2019 § 39.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavaan liittyvän Iitin kunnan ja Solarwind Oy:n välisen kaavoitussopimuksen kokouksessaan 26.3.2018 § 60.

Kuulutus 22.5.2018 (vireilletulo, OAS nähtävillä, yleisötilaisuus, rakennuskielto)

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin to 16.5.2019 klo 17.00 - 19.00 Iitin Kunnantalon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala). Yleisötilaisuudessa voi myös esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti.

Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin ke 13.6.2018 klo 17.00 - 19.00 Iitin Kunnantalon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala).

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 2.7.2018 § 69 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (tarkistettu 2.7.2018). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.5.2018, päivitetty 16.4.2019

25.4. - 27.5.2019 nähtävillä oleva Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnosaineisto

ja telan käsittelyssä 26.11.2019 ollut kaavaehdotusaineisto:

Kaavan laatijan vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin 15.11.2019

Kuulutus 23.4.2019

Kaavakartta 16.4.2019

Kaavakartta 15.11.2019 (ehdotusvaihe, luonnosvaiheen vastineen mukaisin muutoksin)

Kaavaselostus 16.4.2019

Kaavaselostus 15.11.2019 (ehdotusvaihe, luonnosvaiheen vastineen mukaisin muutoksin)

- liite 1 OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), päivitetty 16.4.2019

- liite 1 OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), päivitetty 15.11.2019 (ehdotusvaihe)

- liite 2a luonto- ja linnustoselvitykset, 2.4.2019

  - osa 1 (sivut 1- 10)

  - osa 2 (sivut 11 - 17)

  - osa 3 (sivut 18 - 19)

  - osa 4 (sivu 20)

  - osa 5 (sivu 21)

  - osa 6 (sivut 22 - 33)

  - osa 7 (sivut 34 - 57)

- liite 3 näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet, 21.12.2018

- liite 3 näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet, 7.10.2019 sivut 1 - 17 (ehdotusvaihe)

- liite 3 näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet, 7.10.2019 sivut 18 - 25 (ehdotusvaihe)

- liite 3 näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet, 7.10.2019 sivut 26 - 35 (ehdotusvaihe)

- liite 4 maisemaselvitys, 12.3.2019

- liite 4 maisemaselvitys, 1.11.2019 (ehdotusvaihe)

- liite 5 melu- ja varjostusmallinnukset, 27.12.2018

- liite 6 muinaisjäännösinventointi, 5.10.2017

- liite 7 OAS:n lausuntovastineet, 2.7.2018

Teknisen lautakunnan päätös 26.11.2019 § 127.

Tiedusteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja kaavan laatija FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy/arkkitehti Janne Tolppanen puh. 044 2787 307, sähköposti: janne.tolppanen@fcg.fi.

14.1.2020 - 18.2.2020 nähtävillä oleva Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotusaineisto

ja kunnanhallituksen käsittelyssä 16.12.2019 ollut kaavaehdotusaineisto:

- Kaavan laatijan vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin 15.11.2019

- Kuulutus 8.1.2020

- Kaavakartta 16.12.2019

- Kaavaselostus 15.11.2019

- OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), päivitetty 26.11.2019

- Luonto- ja linnustoselvitykset 2.4.2019

- osa 1 (sivut 1-10)

- osa 2 (sivut 11-17)

- osa 3 (sivut 18-19)

- osa 4 (sivu 20)

- osa 5 (sivu 21)

- osa 6 (sivut 22-33)

- osa 7 (sivut 34-57)

- Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 

- Maisemaselvitys

- Melu- ja varjostusmallinnukset 27.12.2019

- Muinaisjäännösinventointi 2017

- OAS:sta annettujen lausuntojen vastineet 2.7.2018

Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 16.12.2019 § 274

Tieduteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja kaavan laatija FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy/arkkitehti Janne Tolppanen puh. 044 2787 307, sähköposti: janne.tolppanen@fcg.fi.

Kunnanvaltuuston 28.4.2020 hyväksymä Perheniemen tuulivoimayleiskaava-aineisto

Perheniemen TOYK OAS 21032019

Perheniemen tuulivoimapuiston luonto- ja linnustoselvitys

Perheniemen näkymäaluesovitteet ja valokuvasovitteet

Perheniemen tuulivoimapuiston maisemaselvitys

Perheniemen melu- ja varjostusmallinnus

Perheniemen tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi

Perheniemen tuulivoimapuiston OAS lausuntovastineet

Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet

Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Kaavaselostus

Kuulutus

Pöytäkirjan ote kunnanvaltuuston kokous 28.4.2020 § 7

Tieduteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja kaavan laatija FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy/arkkitehti Janne Tolppanen puh. 044 2787 307, sähköposti: janne.tolppanen@fcg.fi.


Iitin maankäytön kehityskuva 2040

Kuulutus 21.2.2019


Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos Lyöttilän Myllyniemen alueella

Kuulutus

Kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotusaineisto

Kuulutus

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 9.6.2020 § 9.