Vireillä olevat kaavahankkeet

Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 30.10.2017

Kuulutus 30.1.2018

Kaavaluonnos 18.12.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 18.12.2017

KAAVAEHDOTUS:

Kuulutus 6.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 20.12.2019

Kaavaehdotus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020

Kaavaselostus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020


Kymijoen- Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi - Haramaajärvi

Osallistumis- ja arviointisuunitelma 9.1.2017, päivitetty 31.7.2018

Kaavaehdotus:

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liito-oravaselvitys

Kuulutus

Kuulutus 64/Nähtävilläoloaikaa jatkettu

Kaavan hyväksymispäätös

Lausunto kaavan hyväksymipäätöksestä tehdystä valituksesta

KHO:n päätös 24.11.2020

Voimaantulokuulutus 24.3.2021

Voimaantullut kaava (kartta ja määräykset) sekä selostus


Perheniemen tuulivoimaosayleiskaava

Kunnanvaltuuston 28.4.2020 hyväksymä Perheniemen tuulivoimayleiskaava-aineisto

Perheniemen TOYK OAS 21032019

Perheniemen tuulivoimapuiston luonto- ja linnustoselvitys

Perheniemen näkymäaluesovitteet ja valokuvasovitteet

Perheniemen tuulivoimapuiston maisemaselvitys

Perheniemen melu- ja varjostusmallinnus

Perheniemen tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi

Perheniemen tuulivoimapuiston OAS lausuntovastineet

Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet

Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Kaavaselostus

Kuulutus kaavan hyväksymisestä 29.4.2020

Kuulutus kaavan voimaantulosta 1.4.2021

Voimaantullut kaavakartta määräyksineen

Voimaantullut selostus (ilman liitteitä). Selostuksen julkiset liitteet näkyvät edellä tällä sivulla.

Tieduteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja kaavan laatija FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy/arkkitehti Janne Tolppanen puh. 044 2787 307, sähköposti: janne.tolppanen@fcg.fi.