Vireillä olevat kaavahankkeet

Kaavoituskatsaus 2018


Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 30.10.2017

Kuulutus 30.1.2018

Kaavaluonnos 18.12.2017 (kartta ja kaavamerkinnät)

Kaavaselostus 18.12.2017

KAAVAEHDOTUS:

Kuulutus 6.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017, päivitetty 20.12.2019

Kaavaehdotus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020

Kaavaselostus 20.12.2019, korjattu 3.2.2020


Kymijoen- Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi - Haramaajärvi

Osallistumis- ja arviointisuunitelma 9.1.2017, päivitetty 31.7.2018

Kaavaehdotus:

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liito-oravaselvitys

Kuulutus

Kuulutus 64/Nähtävilläoloaikaa jatkettu

Kaavan hyväksymispäätös

Lausunto kaavan hyväksymipäätöksestä tehdystä valituksesta


Perheniemen tuulivoimaosayleiskaava

Kaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 20.11.2017 § 263.

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.3.2018 § 26 Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan
kaavan laatijaksi, kaavan laadinnasta vastuullisena henkilönä, projektijohtaja DI YKS-503 Kuisma Reinikaisen (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy) ja kaavan laadintaan osallistuvana henkilönä suunnittelija FM YKS-588 Kristina Salomaan (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy). Kuisma Reinikaisen tilalle hyväksyttiin arkkitehti, YKS-590 Janne Tolppanen (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy) teknisessä lautakunnassa 16.4.2019 § 39.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavaan liittyvän Iitin kunnan ja Solarwind Oy:n välisen kaavoitussopimuksen kokouksessaan 26.3.2018 § 60.

Kuulutus 22.5.2018 (vireilletulo, OAS nähtävillä, yleisötilaisuus, rakennuskielto)

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin to 16.5.2019 klo 17.00 - 19.00 Iitin Kunnantalon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala). Yleisötilaisuudessa voi myös esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti.

Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin ke 13.6.2018 klo 17.00 - 19.00 Iitin Kunnantalon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala).

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 2.7.2018 § 69 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (tarkistettu 2.7.2018). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.5.2018, päivitetty 16.4.2019

25.4. - 27.5.2019 nähtävillä oleva Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnosaineisto

ja telan käsittelyssä 26.11.2019 ollut kaavaehdotusaineisto:

Kaavan laatijan vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin 15.11.2019

Kuulutus 23.4.2019

Kaavakartta 16.4.2019

Kaavakartta 15.11.2019 (ehdotusvaihe, luonnosvaiheen vastineen mukaisin muutoksin)

Kaavaselostus 16.4.2019

Kaavaselostus 15.11.2019 (ehdotusvaihe, luonnosvaiheen vastineen mukaisin muutoksin)

- liite 1 OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), päivitetty 16.4.2019

- liite 1 OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), päivitetty 15.11.2019 (ehdotusvaihe)

- liite 2a luonto- ja linnustoselvitykset, 2.4.2019

  - osa 1 (sivut 1- 10)

  - osa 2 (sivut 11 - 17)

  - osa 3 (sivut 18 - 19)

  - osa 4 (sivu 20)

  - osa 5 (sivu 21)

  - osa 6 (sivut 22 - 33)

  - osa 7 (sivut 34 - 57)

- liite 3 näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet, 21.12.2018

- liite 3 näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet, 7.10.2019 sivut 1 - 17 (ehdotusvaihe)

- liite 3 näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet, 7.10.2019 sivut 18 - 25 (ehdotusvaihe)

- liite 3 näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet, 7.10.2019 sivut 26 - 35 (ehdotusvaihe)

- liite 4 maisemaselvitys, 12.3.2019

- liite 4 maisemaselvitys, 1.11.2019 (ehdotusvaihe)

- liite 5 melu- ja varjostusmallinnukset, 27.12.2018

- liite 6 muinaisjäännösinventointi, 5.10.2017

- liite 7 OAS:n lausuntovastineet, 2.7.2018

Teknisen lautakunnan päätös 26.11.2019 § 127.

Tiedusteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja kaavan laatija FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy/arkkitehti Janne Tolppanen puh. 044 2787 307, sähköposti: janne.tolppanen@fcg.fi.

14.1.2020 - 18.2.2020 nähtävillä oleva Perheniemen tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotusaineisto

ja kunnanhallituksen käsittelyssä 16.12.2019 ollut kaavaehdotusaineisto:

- Kaavan laatijan vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin 15.11.2019

- Kuulutus 8.1.2020

- Kaavakartta 16.12.2019

- Kaavaselostus 15.11.2019

- OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), päivitetty 26.11.2019

- Luonto- ja linnustoselvitykset 2.4.2019

- osa 1 (sivut 1-10)

- osa 2 (sivut 11-17)

- osa 3 (sivut 18-19)

- osa 4 (sivu 20)

- osa 5 (sivu 21)

- osa 6 (sivut 22-33)

- osa 7 (sivut 34-57)

- Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 

- Maisemaselvitys

- Melu- ja varjostusmallinnukset 27.12.2019

- Muinaisjäännösinventointi 2017

- OAS:sta annettujen lausuntojen vastineet 2.7.2018

Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 16.12.2019 § 274

Tieduteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja kaavan laatija FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy/arkkitehti Janne Tolppanen puh. 044 2787 307, sähköposti: janne.tolppanen@fcg.fi.


Iitin maankäytön kehityskuva 2040

Kuulutus 21.2.2019


Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos Lyöttilän Myllyniemen alueella

Kuulutus

Kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma