Vesiensuojelu ja pohjavedet

Iitin pinta-alasta 14 % on veden peitossa ja Kausalan taajama on pitkälti luokiteltua pohjavesialuetta. Parhaimmat vesistöjen suojelutulokset saadaan sujuvalla yhteistyöllä.

Pintavedet

Iitin kunnan pinta-ala on 687 km2, josta 14 % on vesistöjä. Kunnan alueella on kaikkiaan 52 järveä, joista suurimmat ovat Pyhäjärvi, Konnivesi ja Urajärvi. Kaksi ensimmäistä on hyvässä ekologisessa tilassa ja Urajärvi on luokiteltu tyydyttäväksi. Suurimpia ekologista tilaa heikentäviä tekijöitä alueella ovat maatalous ja haja-asutuksen jätevedet. Konniveden tilaa on aikanaan heikentänyt myös Heinolan suurten tehtaiden jätevedet.

Iitissä on erityisesti Urajärven ja Sääskjärven valuma-alueilla tehty tavoitteellista vesistöjen suojelutyötä jo pitkään. Vesistöjen hoito- ja suojelutoimenpiteitä ovat mm. hoitokalastus, vesikasvillisuuden niitto, valuma-alueen maa- ja metsätalouden päästöjen vähentäminen erilaisin rakentein ja suojavyöhykkein sekä jätevesien käsittelyn tehostaminen.

ELY-keskuksen ja SYKE:n tutkimusten lisäksi Iitin kunnalla on oma järvien tilan seurantasuunnitelma, jonka tarkoituksena on tarkkailla pienempien järvien tilaa. Kaikki tutkimustulokset tallennetaan julkiseen SYKE:n ylläpitämään Hertta-tietokantaan. Palvelu on avoin kaikille, mutta sen käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Pohjavesien suojelu

Tärkein pohjavesien suojelun työkalu on pohjavesien suojelusuunnitelma, jota hyödynnetään maankäytön suunnittelussa, ympäristövalvonnassa ja -luvituksessa. Luokiteltuja pohjavesialueita koskee muuta ympäristöä tiukempi sääntely, jotta puhtaan veden saanti voidaan turvata jatkossakin. Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulain 17 § nojalla. 

Iitin pohjavesialueet

Iitissä on yhteensä 17 pohjavesialuetta. Salpausselän harjumuodostumat ovat otollista maaperää pohjavesien muodostumiselle. Antoisat pohjavesimuodostumat on rajattu pohjavesialueiksi.  

  • Seitsemän 1. luokan pohjavesialuetta: Tillolan, Ruokosuon, Arolahden, Perheniemen ja Hiisiön pohjavesialueet. Vuolenkosken pohjavesialue on luokiteltu 1E luokkaan. 
  • 2. luokan pohjavesialueita on yhdeksän: Selkolan, Linnakukkuran, Veljestenharjun, Korkeamäen, Kylämäen, Lyöttilän ja Kausalan pohjavesialueet. Mankalan ja Miehonkankaan alueet kuuluvat 2E luokkaan. 
  • Kirviänkankaan pohjavesialue on luokiteltu pelkkään E luokkaan.

Pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys

Iitissä aloitettiin keväällä 2023 pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys. Selvityshanke toteutetaan yhdessä Hämeen ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen, GTK, kanssa. Selvityksellä saadaan lisätietoa Kausalan, Arolahden, Tillolan ja Miehonkankaan pohjavesialueiden kallionpinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Tiedot palvelevat mm. vedenhankinnan turvaamista, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Selvitys valmistuu vuoden 2024 aikana.