Ympäristöluvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit

Ennen toiminnan aloittamista selvitäthän, tarvitseeko toiminnasta tehdä ilmoitus tai lupahakemus ympäristönsuojeluun. Yhteistyöllä ympäristövalvonnan kanssa ehkäistään ympäristön tarpeetonta pilaantumista.

Ympäristönsuojeluviranomainen tai -viranhaltija käsittelee kunnan alueelle sijoittuvien toimintojen ympäristöluvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit. Tiettyjen toimintojen ympäristöluvat ja ilmoitukset käsitellään Aluehallintovirastossa (AVI) tai ELY-keskuksessa. 

Ympäristönsuojeluviranomaisten käsittelemiä lupia ja ilmoituksia

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkoitetut lupahakemukset ja lomakkeet pyydetään toimittamaan kunnan kirjaamoon.

Lisätietoja saa ympäristönsuojelutarkastajalta.

 • Jätehuoltosuunnitelma

  Yli 500 henkilön ulkoilmatapahtumista vaaditaan Iitissä jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelma on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi vähintään seuraavat seikat:

  • tapahtumajärjestäjän yhteystiedot;
  • tapahtuman perustiedot ja kävijämääräennuste;
  • arvio syntyvästä jätemäärästä jätejakeittain;
  • tapahtuma-alueen rajaus, jäteastioiden määrä ja sijainnit kartalla (myös mahdolliset bajamajat);
  • kenen toimesta jäteastioiden tyhjennys hoidetaan ja milloin;
  • muita toimia, joilla roskaantumista ehkäistään.

  Suunnitelma tulee hyväksyttää ympäristönsuojelutarkastajalla ennen tapahtumaa.

 • Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

  Maarakentamisessa voidaan korvata neitseellisiä kiviaineksia siihen soveltuvilla jätteillä, kuten betoni- tai tiilimurskeella, asfaltilla tai teollisuuden tuhkilla.

  1. Pienimuotoisesta hyödyntämisestä tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluun. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä kuvataan ehdot jätteen hyödyntämiselle sekä ohjeet ilmoituksen tekemiseen (nk. pikkuMARA-ilmoitus).
  2. Isommasta jätteen hyödyntämisestä tulee ilmoittaa ELY-keskukseen (nk. MARA-ilmoitus).

  Ohjeet ja lomake MARA-ilmoituksen tekemiseen (ymparisto.fi)

 • Koeluontoinen toiminta

  Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

  Koetoimintailmoitus on poikkeuksellinen menettely. Ennen ilmoituksen jättämistä on hyvä olla puhelimitse yhteydessä ympäristönsuojelun viranhaltijan kanssa. Tämä mahdollistaa asian jouhevan etenemisen ja turhilta ilmoituksilta vältytään.  Tietyissä tapauksissa ilmoituksen käsittelee Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI.

  Tällaisesta toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

  Jos toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua naapuruussuhdelain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, on toiminnalle haettava ympäristölupa.

  Ohjeet ja lomake koeluontoisesta toiminnasta ilmoittamiseen

 • Lannan aumausilmoitus

  Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy. Aumausilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista.

  Lomake aumausilmoitukseen (suomi.fi)

 • Lannan levittäminen poikkeustilanteissa kieltoaikana

  Lannan levittäminen on kiellettyä marraskuu-maaliskuu välisenä aikana. Erikseen määritellyissä poikkeustilanteissa on mahdollista levittää lantaa 30.11. saakka, ilmoittamalla kunnan ympäristönsuojeluun 31.10. mennessä.

  Lomake lannan levittämiseen poikkeustilanteissa (suomi.fi)

 • Leirintäalueilmoitus

  Leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella leirintäalue sijaitsee. Leirintäalueen pitäjän on ilmoitettava myös toiminnan oleellisista muutoksista. Jätä ilmoitus kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista.

  Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilapäistä leirintäaluetta. Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin, matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

  Lomakkeen saa pyydettäessä ympäristönsuojelutarkastajalta.

  Ilmoitus on maksuton. 

   

 • Maa-aineslupa

  Maa-ainesten ottamiseen tulee hakea maa-aineslupa ellei kyse ole kotitarveotosta.

  Lisätietoa maa-ainesluvasta (ymparisto.fi)Maa-aineslupahakemus ja ohjeet (suomi.fi)

 • Maa-ainesten kotitarveotto

  Et tarvitse maa-aineslain mukaista lupaa, jos otat maa-aineksia omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluun, kun maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

  Lomake maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittamiseen (suomi.fi)

 • Maastoliikennelain mukainen lupa

  Maastoliikennelupa on lupa, jonka tarvitset moottoriajoneuvoilla tapahtuvien  kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jääpeitteisellä vesialueella. Vastaavasti moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla tapahtuvien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella tarvitset vesiliikenneluvan.

  Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

  Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen. Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen. Toimita hakemus kunnan kirjaamoon ja ympäristönsuojelutarkastajalle.

  Huomioithan, että maastoliikenneluvan lisäksi voi olla tarpeen tehdä meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitukseen on erillinen lomake, johon löydät linkin tältä sivulta.

  Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, maastoliikennelupa haetaan toimivaltaiselta ELY-keskukselta.

  Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

 • Meluilmoitus

  Ilmoitus häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tulee tehdä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen pohjalta ympäristönsuojeluviranomainen tekee valituskelpoisen päätöksen.

  Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä rajataan tarkemmin missä tilanteissa meluilmoitusta ei tarvitse tehdä.

  Ohjeet ja lomake meluilmoituksen tekemiseen (ymparisto.fi)

 • Rekisteröitävät laitokset

  Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut
  • polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset
  • nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
  • asfalttiasemat
  • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat
  • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
  • kemialliset pesulat.

  Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

  Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Viranomaisen tulee ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

  Lisätietoa rekisteröitävistä laitoksista (ymparisto.fi)

 • Ruoppaus ja niittoilmoitus

  Vähänkään suuremmat rannan kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa ELY-keskukseen.

  Iittiin sijoittuvat ilmoitukset käsittelee Hämeen ELY-keskus. Tee sähköinen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen kuin aloitat toimenpiteen. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura 2000 -alueilla sekä muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla työaika on 1.10.–31.3.

  Ohjeet ruoppaus- ja niittoilmoituksen tekemiseen (ely-keskus.fi)

 • Vesiliikennelain mukainen lupa

  Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla vesialueella tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tulee yleensä hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.  Lupa tulee hakea, jos tapahtuma on toistuva tai säännöllinen. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

  Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen. Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta tarvittavasta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

  Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupa haetaan toimivaltaiselta ELY-keskukselta.

  Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalla on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena kaavan mukaan on nimenomaan tällainen toiminta.

   

 • Yleinen ilmoitusmenettely

  Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Näitä toimintoja ovat mm. eläinsuoja, saha, varikko, vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto sekä vähäinen ampumarata.

  Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen perusteella. Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

  Ohjeet ja lomakkeet ilmoituksenvaraisiin toimintoihin (ymparisto.fi)

 • Ympäristölupa

  Ympäristönsuojelulaissa on määritelty toiminnot, jotka vaativat ympäristöluvan. Ympäristölupa pitää hakea toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus.

  Ympäristölupavelvollisuus voi syntyä myös naapurussuhdelaissa tarkoitetun kohtuuttoman rasituksen tai pohjavesialueelle sijoittumisen vuoksi.

  Lisätietoa ympäristöluvasta ja sen hakemisesta (ymparisto.fi)

Yhteystiedot

Lupahakemukset ja lomakkeet:

kirjaamo@iitti.fi

Taru-Tiina Kalliokuusi
Ympäristönsuojelutarkastaja