Usein kysyttyä ympäristönsuojelusta

Löysitkö vastausta etsimääsi ympäristönsuojeluun liittyvään kysymykseen? Tässä vielä vastaus muutamaan kysymykseen.

 • Saako risuja tai kaisloja hävittää polttamalla?

  Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä lämmityksen yhteydessä tai muuratussa tai vastaavassa grillissä ruuanvalmistustarkoituksessa saa muun polttoaineen joukossa polttaa kuivaa, käsittelemätöntä puujätettä, kuivia risuja ja oksia sekä vähäisessä määrin sytykkeenä paperia ja kartonkia. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita.  

  Asemakaava-alueen ulkopuolella sekä ranta-asemakaava-alueella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä myrkyttömiä ja polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuutähteitä sekä käsittelemätöntä puutavaraa. Myös vedestä nostettua kaislajätettä saa polttaa, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön. 

  Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle tai ympäristölle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa tai vaaraa palon leviämisestä. Mikäli haittaa tai vaaraa katsotaan aiheutuvan, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai pelastusviranomainen keskeyttää avopolton. (Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 18 §) 

  Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Tulentekoilmoitus (Pelastustoimi) 

 • Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

  Mikäli syntyy ojitusta koskeva erimielisyys, on kiistan asianomaisten pyrittävä sopimaan ojitusta koskevat yksityiskohdat ja kiistat keskenään. Mikäli riidan sopiminen ei yrityksistä huolimatta ole mahdollista, voi haitan kärsijä tai ojituksen aktiivinen osapuoli laittaa asian kirjallisesti vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

  Iitin viranomaislautakunta voi ratkaista ojitusta koskevan erimielisyyden, jos ojitus ei vaadi ojitustoimitusta tai vesilain mukaista lupaa.  

  Ojituskiistan käsittely edellyttää kirjallista vireillepanoa. 

  Hakemus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: 

  • vireillepanijan yhteystiedot 
  • haitan kärsijän yhteystiedot 
  • haitan kärsijän kiinteistön tiedot 
  • epäillyn haitan aiheuttajan kiinteistö ja sen omistajan yhteystiedot 
  • haitan laatu ja laajuus 
  • miten asiaa on yritetty sopia asianosaisten kesken 
  • vireillepanijan allekirjoitus (omasta sähköpostista lähetetty viesti voi toimia riittävänä allekirjoituksena) 

  Haja-asutusalueen ojituksesta säädetään Vesilain 5. luvussa. Asemakaava-alueella hulevesistä säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

 • Voiko vanhan öljysäiliön jättää maahan?

  Käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön käsittelystä tulee olla yhteydessä ympäristönsuojeluun.  

  Maanalainen öljysäiliö tulee lähtökohtaisesti poistaa maaperästä. Jos säiliö on rakennuksen rakenteissa kiinni tai muuten sen poistaminen voisi aiheuttaa rakenteiden vaurioitumisen, se voidaan jättää maahan. Öljysäiliön maahan jättämiseen tarvitaan aina kuitenkin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto. 

 • Rotta tai rottia on näkynyt pihallani, mitä teen?

  1. Poista rottien ravinnonlähteet: Tarkista jäteastioiden ja kompostorin rakenteiden kunto. Avokomposteihin ei saa laittaa ruuan tähteitä ja lintulaudoilta maahan tippuneet ruuat tulee poistaa säännöllisesti.
  2. Huolehdi tontin siisteydestä, jottei rotilla olisi pesäpaikkoja.
  3. Estä rottien pääsy rakenteisiin ja rakennuksiin.
  4. Tee aktiivista torjuntaa loukuttamalla. Kuluttajille suunnatut jyrsijämyrkyt soveltuvat lähinnä hiirten torjuntaan. Kun alueella on tehty rottahavaintoja, olisi alueen asukkaiden yhteistyö ja samanaikaisesti
   tehty pihojen siivous ja loukutus tehokas tapa rottakannan hävittämiseksi.
  5.  Jos rottatorjunta ei onnistu kotikonstein, on turvauduttava ammattimaisen tuholaistorjujan apuun. Tuholaistorjuntayritysten yhteystietoja löytyy internetistä.

  Terveydensuojelun rottatiedote (hollola.fi)