Vireillä olevat kaavat

Iitissä vireillä olevat asema- ja yleiskaavahankkeet.

Anhavan tuulivoimaosayleiskaava

Anhavan tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille Iitin kunnanhallituksen päätöksellä 28.06.2022. Kunnanhallitus määräsi alueelle myös rakennuskiellon (MRL 38 §). Rakennuskielto on voimassa, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman; kuitenkin enintään viisi vuotta, laskettuna voimaantulosta 30.6.2022. Rakennuskielto on rajattu niin, ettei se koske aurinkovoimalarakentamista eikä voimassa olevaa asemakaava-aluetta (KymiRing).

Hankkeesta tehtiin YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi samaan aikaan kaavaprosessin kanssa. Vaikka ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan samanaikaisesti kaavan laatimisen kanssa, osayleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan erillisinä prosesseina.

Hankkeessa järjestettiin 6.3.2023 klo 17.00–19.00 Iitin kunnan ja Hämeen ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esiteltiin OAS, sekä Anhavan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA).

Pyhäjärven – Leininselän – Urajärven -rantaosayleiskaavan muutos Kalliojärven ranta-alueella Kalliosaaren tilalla

Pyhäjärven Leininselän Urajärven -rantaosayleiskaavan muutos Kalliojärven ranta-alueella Kalliosaaren tilalla -kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä 22.6. 21.7.2023.

Pohjanmäen-Radansuun asemakaavan muutos Koilliskujan alueella ja Urajärventien risteysalueella

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin yleisesti nähtävillä 22.6. – 21.7.2023.

Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Kunnanhallitus päätti 17.4.2023, että Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutoksen ja laajennuksen kaavaprosessia jatketaan ottaen huomioon ELY-keskuksen kanta ja hallinto-oikeuden päätös 21.2.2023. Lisäksi kunnanhallitus määräsi alueelle rakennuskiellon, joka on tällä päätöksellä voimassa kaksi vuotta rakennuskiellon voimaantulosta.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaukseen sisältyvä kaavoitusohjelma on kuluvan ja tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma.

Tutustu myös Päijät-Hämeen liiton hankkeisiin