Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 § mukaan viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Päätöksessä julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.


Jaa sivu eteenpäin