Kunnan organisaatio

Iitin kuntaorganisaatio koostuu luottamushenkilöorganisaatiosta ja henkilöstöorganisaatiosta.

Luottamushenkilöorganisaatio

Iitin kunnan tehtäviä hoitavat palkatun henkilöstön lisäksi luottamushenkilöt. Luottamushenkilöitä ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen sekä lautakuntien jäsenet. Valtuusto on jakautunut sisäisesti valiokuntiin, jotka ohjaavat asioiden valmistelua. Luottamushenkilöiden tehtäväkuvaan kuuluvat mm. päätösten teko ja toimeenpanon valvonta.

Henkilöstöorganisaatio

Luottamushenkilöiden lisäksi kunnassa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii kunnallisten palvelujen tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Kunnanjohtaja on kunnan ylin viranhaltija. Viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu valmistella luottamuselimissä käsiteltävät asiat ja vastata kunnan operatiivisesta johtamisesta.

Kunnan henkilöstöorganisaatio jakautuu hallintopalvelujen toimialaan, hyvinvoinnin toimialaan, kasvun ja oppimisen toimialaan sekä tekniikan ja ympäristön toimialaan.

 • Hallintopalvelut

  Hallintopalvelut vastaa vaalien paikallisen toimeenpanon järjestäminen, hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen ja tilintarkastusta, kokoustoiminta kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja kunnan johdon osalta.

  Hallintopalvelujen alaisuudessa toimivat kehittämispalvelut sekä sisäiset palvelut. Kehittämispalvelujen tehtäväalue vastaa kaavoituksesta, tiedotuksesta ja markkinoinnista, elinkeinoelämän ja työllisyyden edistämisestä, matkailusta, kuntatason kehittämishankkeista, maaseutupalveluista, yleisneuvonnan neuvontapalveluista sekä yhteisöjen tukemisesta. Sisäisten palvelut järjestävät keskitetysti kuntaorganisaatiolle hallinto-, henkilöstöhallinto-, taloushallinto-, tietohallinto- ja toimistopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

 • Hyvinvointipalvelut

  hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus ja järjestöyhteistyö, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, vapaa-aika ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto sekä maahanmuutto ja kotoutuminen.

 • Kasvun ja oppimisen palvelut

  Koulutoimen hallinto vastaa sivistyspalveluiden päävastuualueen toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä ja toimintaedellytysten ylläpidosta sekä niihin liittyvien hallintopalveluiden hoitamisesta. Perusopetuksen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville oppivelvollisille perusopetusta, erityisopetusta sekä vapaaehtoista iltapäivätoimintaa. Kunta järjestää opetuksen itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelua muilta opetuksen järjestäjiltä. Iitin lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, jossa annetaan myös yrittäjyyskasvatusta.

  Kasvatuspalvelujen tulosalueen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville lapsille varhaiskasvatusta ja lakisääteistä päivähoitoa sekä maksutonta esiopetusta oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja varhennettua esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille koulun toimintapäivien mukaisesti.

 • Tekniikan ja ympäristön palvelut

  Tekniikan ja ympäristön palvelujen hallinto vastaa kunnan investointien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja paikkatiedosta. Teknisen hallinnon vastuulla on myös teknisen toimialan kehittäminen ja toimintaedellytysten ylläpito.

  Yleiset alueet vastaavat katuverkon, puistojen, leikkikenttien, torin, venevalkamien, matonpesupaikkojen sekä muiden yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä.

  Teknisen varikon tarkoituksena on tuottaa palveluita teknisen toimialan toiminnoille, muille hallintokunnille ja kuntakonsernin yhtiöille. Varikko myy tarvittaessa palveluita rajoitetussa määrin myös tiekunnille ja muille ulkoisille asiakkaille. Tulosalue vastaa myös romuajoneuvolain mukaisista ajoneuvoista.

  Kiinteistönhoidon palvelut vastaavat kunnan palvelutuotannossa olevien toimitilojen, kuten koulujen ja päiväkotien sekä yleisten alueiden, kuten uimarantojen, puistojen ja viheralueiden ja torin ylläpidosta, metsien hoidosta sekä kunnan suorassa hallinnassa olevien asuntojen vuokrauksesta.

  Rakennusvalvonta tuottaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista viranomaistoimintaa, kuten rakennuslupia. Rakennusvalvonta myös ohjaa rakentajia rakentamiseen ja lupahakemuksiin liittyvissä asioissa, ja rakennusvalvonnasta voi tiedustella vanhoja rakennuslupia sekä niiden piirustuksia.

Kuntayhtiöt

Iitin kuntakonserniin kuuluu useampia osakeyhtiöitä, jotka hoitavat tiettyjä kunnalle kuuluvia tehtäviä. Osakeyhtiöillä on omat osakeyhtiölain mukaiset hallintoelimet ja toimitusjohtajat.


Jaa sivu eteenpäin