Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Ympäristönsuojelun tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen asuinympäristö iittiläisille.

Ympäristönsuojelu käsittää kunnan viranomaistehtävien, suunnittelun ja muun ympäristönsuojelun edistämistä vesiensuojelussa, maaperänsuojelussa, jätehuollossa, meluntorjunnassa, luonnonvarojen kestävässä käytössä, luonnonsuojelussa, ilmansuojelussa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ympäristönsuojelun tarkoituksena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja mahdollisesta tapahtuneesta pilaantumisesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen. Valvonnalla huolehditaan myös, että lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan.

Iitin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii viranomaislautakunta, jonka tehtävänä on edistää ja valvoa paikallista ympäristönsuojelua. Lautakunta voi delegoida tehtäviään myös alaiselleen viranhaltijalle, ympäristönsuojelutarkastajalle. Kunnan ympäristövalvonta perustuu ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan.  

Alueellisia ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). 

Iitin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Asiointi ympäristösuojelun toimipisteessä

Palvelua saa parhaiten ottamalla yhteyttä sähköpostitse viranhaltijaan. Iitin ympäristönsuojelun ja -valvonnan toimipiste sijaitsee vanhalla kunnantalolla. Tapaamiset toimistolla on sovittava ennakkoon ympäristösuojelutarkastajan kanssa. 

Avoinna Ma-Pe klo 9 – 15.

Loma-aikoina ja poissaolon sattuessa kiireellisissä asioissa voitte olla yhteydessä Heinolan ympäristötoimistoon.

Heinolan ympäristötoimisto

Yhteystiedot

Taru-Tiina Kalliokuusi
Ympäristönsuojelutarkastaja

Ympäritsönsuojeluviranomaisen taksat

Iitissä on käytössä Heinolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksat 1.1.2021 lähtien.

Ympäristönsuojelun taksa (heinola.fi)

Maa-ainestaksa (heinola.fi)