Katujen ylläpito

Katujen kunnossapidon tarkoituksena on ylläpitää katuja ja kevyen liikenteen väyliä siinä kunnossa, että ne ovat turvallisia ajoneuvoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilyä varten. Iitissä tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat katujen asfaltoinnit, sorateiden sorastukset sekä kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, tiemerkintöjen, liikennemerkkien ja opasteiden ja vastaavien laitteiden kunnossapito.

Kadun hoito käsittää asfalttipäällysteiden paikkaustyöt, sorapäällysteisen väylien höyläyksen ja lanaamisen, pölynsidonnan, sekä avo-ojien kaivun. Kadun hoitoon sisältyy myös talvinen auraus, polanteen poisto, liukkauden torjunta, sekä keväinen hiekoitushiekan poisto. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Katujen kunnossapidon vastuujako

Kenelle kadun ylläpito ja kunnossapito kuuluu? ELY-keskukselle, kunnalle vai tiekunnille?
Iitissä tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä.

Tienpitäjät

 • Maanteiden kunnossapidosta ja tiehankkeista vastaa ELY-keskus. Iitissä ELY-keskuksen hoitovastuulla ovat mm. Iitintie, valtatie 12, sekä Teilimäentie ja Koulukatu Teilimäentielle asti. Kunnossapidon palautteet annetaan ELY-keskuksen palauteväylä.fi-sivustolla (palautevayla.fi), tai soittamalla tienkäyttäjän linjalle (ely-keskus.fi).
 • Iitin kunnan katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpidosta vastaa kunnan tekninen toimi. Kausalan taajama-alueen ja Sorronniemen sekä Pohjanmäen asemakaava-alueen sekä Vuolenkosken Töyrynkujan teiden/katujen hoito, kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Lisätietoja antaa kunnan rakennusmestari.
 • Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat ja osakkaat yhteisesti (mikäli tiekuntaa ei ole perustettu), tai kiinteistöjen omistajat itse. Iitin kunta avustaa vuosittain määrärahojen puitteissa yksityisteiden tiekuntia yksityistieavustuksin.

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidossa

Tontin omistaja/vuokraaja, muistathan että

 • tonttiliittymän rumpuputken auki ja sulana pitäminen kuuluu tontin omistajalle.
 • kiinteistön tonttiliittymään katujen aurauksen yhteydessä syntyvän aurausvallin poistaminen kuuluu kunnossapitolain mukaan kiinteistön omistajalle /vuokraajalle.
 • tontille kertyneiden lumien siirtäminen tiealueelle on ehdottomasti kielletty.
 • lumen varastointi tontilla on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa naapureille tai tien käyttäjille.
 • tontin kohdalla olevan sadevesikaivon ritilän puhtaana pitäminen (syksyiset puiden lehdet, ym. roskat) kuuluu tontin omistajalle. Lumen ja jään poiston hoitaa kunta.
 • katualueelle kasvavien liikenneturvallisuutta ja/tai kunnossapitoa haittaavien puiden ja pensaiden oksien poistaminen kuuluu tontin omistajalle. Vapaan kulkukorkeuden ajoradalla tulisi olla 4,5 metriä ja kevyenliikenteenväylillä 3,6 metriä. Sivusuunnassa vähintään 0,5 metriä liikennöidyn alueen reunasta.
 • Tontinomistajan velvollisuudet

  Kunnan omistamat yleiset alueet ovat kaikkien käytettävissä. Siistissä ja turvallisessa ympäristössä on mukava liikkua ja oleskella yhdessä. Huolehdi osaltasi siitä, että siirrät ja pidät omaisuutesi omalla tontillasi. 

  Omalta tontilta kunnan maille tapahtuva ns. luvaton levittäytyminen on hyvin yleistä, mutta nimensä mukaisesti luvatonta. Kunnan maalta ei myöskään saa kaataa puita ilman lupaa. Siitä seuraa rikosilmoitus ja velvollisuus istuttaa uusi puu kaadetun tilalle.  

  Piha-alueiden laajentaminen, omien istutusten ja rakenteiden tekeminen, tontin ulkopuolisten alueiden haltuunotto sekä omaisuuden säilyttäminen tontin ulkopuolella on kiellettyä. Esimerkiksi aidat, jäteastiat, jäteaitaukset, trampoliinit, puupinot, rakennustarvikkeet, leikkimökit ja peräkärryt kuuluvat oman tontin puolelle. 

  Tontinomistajan velvollisuudet kunnossapitolaissa (finlex.fi)

 • Tontinomistaja ei ole velvollinen pitämään puhtaana

  1. Ajoradan vastakkaisella puolella olevaa pyörätietä, jalkakäytävää tai yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä. 
  2. Katualueella olevaa istutusaluetta lukuun ottamatta tonttiin välittömästi rajoittuvalla viherkaistan ja ojan alueen kasvillisuuden siistinä pitämistä. 
  3. Istutuksia, liikennemerkkejä sekä muita laitteita. 

Muuta huomioitavaa

Iitin kunnan Tekniseltä Varikolta voi tiedustella yksityisteiden lanauksia ja pölynsidontaa. Töitä voimme ottaa vastaan, mikäli oma työohjelmamme sen sallii. Tiedustelut Iitin kunnan rakennusmestarille.

Yhteystiedot

Timo Vaaranto
Rakennusmestari

Jaa sivu eteenpäin