Kaavoitus ja kaava-alueet

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua, jonka tavoitteena on luoda edellytykset elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Kaavoittamisella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoittamista puolestaan ohjataan maapoliittisella ohjelmalla ja kaavoitusohjelmalla, joissa on otettu huomioon kunnan eri strategiat ja linjaukset.

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan vireillä olevasta maankäytön suunnittelusta.

Kaavoituksen tarkoituksena on alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevassa lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden mukaisesti luoda edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. Lisäksi ne edistävät kestävää kehitystä.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kunta tiedottaa ajankohtaisista kaavahankkeista mm. verkkosivuillaan, paikallislehdessä ja kaavoituskatsauksissa, jotta osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Yleiskaava

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta ja sen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Iitin kunnassa on voimassa vuonna 2011 hyväksytty Kausalan – Kirkonkylän yleiskaava. Yleiskaava-alue käsittää noin 69 km2 suuruisen alueen ja siihen sisältyvät Kausalan, Pohjanmäen – Radansuun ja Sorronniemen asemakaava-alueet lievealueineen. Rantarakentamista ohjaavana maankäytön suunnitelmana Iitin kunnassa lähes kaikille rannoille on laadittu rantayleiskaava. Rantayleiskaavoituksen ulkopuolelle on jätetty Etelä-Iitissä sijaitseva Sääskjärvi ja joitakin pieniä yksittäisiä ranta-alueita. Voimassa on myös yksi, Etelä-Iitissä sijaitseva Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaava, joka on tullut voimaan vuonna 2021.

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso, jolla ohjataan rakentamista. Asemakaavan laatimisesta vastaa kunta ja sen
hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus päättää vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan hyväksymisestä.
Ranta-asemakaavalla ohjataan ranta-alueiden rakentamista. Ranta-asemakaava on maanomistajan kaava, mutta sen
käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle. Iitin kunnassa asemakaavoitettua aluetta on Kausalan taajamassa, Tillolan moottoriurheilukeskuksen alueella, Pohjanmäen – Radansuun alueella, Sorronniemessä Kirkonkylän pohjoisosassa sekä Vuolenkosken Koskenrannassa. Lisäksi on useita pieniä ranta-asemakaavoja.

Voimassa olevat Iitin yleis- ja asemakaavat sekä ranta-asemakaavat määräyksineen löytyvät Iitin karttapalvelusta.

Iitin karttapalvelu | karttatiimi.fi

Kaavoituskatsaus

Kerran vuodessa julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen osana julkaistaan kaavoitusohjelma. Kaavoitusohjelma on kuluvan ja tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma. Ohjelma perustuu kunnan eri strategioihin ja linjauksiin, mukaan lukien kunnan maapoliittinen ohjelma.

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma antaa kunnalle edellytykset hoitaa kunnan maapolitiikkaa pitkäjänteisesti. Ohjelman laatiminen ja siihen sitoutuminen on toimiva tapa valmistautua eri maapoliittisten välineiden käyttöön kunnan talouden ja yhdyskuntarakenteen kannalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä maanomistajien kannalta tasapuolisesti. Iitin maapoliittinen ohjelma on vuodelta 2011, uusi on valmisteilla vuonna 2023.

Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä toimia, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan, maankäytön suunnitteluun, tonttien luovuttamiseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, luovutusehtoihin, tonttien rakentamisen edistämiseen sekä maaomaisuuden hallinnoimiseen.  Maapolitiikalla luodaan edellytykset kaavoituksen toteutumiselle, riittävälle asuntotuotannolle sekä elinkeinotoiminnalle.

Iitin kunta osallistuu sidosryhmänä myös Päijät-Hämeen maakuntakaavoitukseen ja maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä MAL-sopimuksen myötä mm. Lahden seudun kaupunkiseutusuunnitteluun.

Päijät-Hämeen liiton alueidenkäyttösivut | paijat-hame.fi

 

 

Yhteystiedot

Maijastiina Lintukangas
Maankäyttöinsinööri
Harri Hoffren
Tekninen johtaja

Yhteystiedot

Tuula Vuorinen,
kuntien yhteinen kaavoittaja
(Iitti, Sysmä, Padasjoki ja Kärkölä)
Päijät-Hämeen liitto

tuula.vuorinen@paijat-hame.fi

puh. 044 493 4006


Jaa sivu eteenpäin