Jätehuolto ja kierrätys

Jokaisen kiinteistön, niin vakituisen kuin myös vapaa-ajanasuntojenkin, tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jäteastia voi olla oma tai useamman lähikiinteistöjen yhteinen eli jätekimppa. Iitissä omakotitalojen ja mökkien tulee liittyä Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakkaaksi jätehuoltonsa järjestämiseksi. Myös taloyhtiöt kuuluvat Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakkaisiin.  

Kiinteistöjen jätehuolto

 • Oma jäteastia

  Yleisin tapa järjestää jätehuolto on hankkia oma jäteastia ja liittyä jätteenkuljetukseen. Jokaisella omakotitalolla ja vapaa-ajan asunnolla on oltava astia loppujätteelle.

  Jäteastian tyhjennysten ja tyhjennysvälien tulee olla jätehuoltomääräysten mukaiset. Loppujäteastian sopiva tyhjennysväli riippuu kertyvästä jätemäärästä ja sen lajittelusta. Jos ruokajätteet kompostoidaan elintarvikkeille suunnitellussa kompostorissa ja siitä on tehty kompostointi-ilmoitus tai biojäte kerätään erikseen, voi tyhjennysväli olla korkeintaan 12 viikkoa.

  Vain kesäkäytössä olevalle vapaa-ajan asunnolle riittää kaksi tyhjennyskertaa kesässä, mikäli kiinteistöllä kompostoidaan ruokajätteet.

  Jäteastian tyhjennysvälistä on sovittava Kymenlaakson Jäte Oy:n (kymenlaaksonjate.fi) kanssa.

 • Yhteisastia loppujätteelle eli jätekimppa

  Jätteenkeräyksen voi järjestää myös yhdessä lähikiinteistöjen, eli naapureiden kanssa. Omakotitalojen yhteisen loppujäteastian tyhjennysväli voi olla enintään 4 viikkoa. Iitin tajaama-alueella omakotitalojen asukkaat voivat ottaa yhteiskäyttöön biojäteastian tai hyötyjäteastian.

  Lue lisää naapureiden yhteisestä jäteastiasta (kymenlaaksonjate.fi).

 • Yritysten ja tapahtumien jätehuolto

  Yritykset huolehtivat jätehuoltonsa järjestämisestä itse. Yritysten tulee tilata jäteastian tyhjennykset itse jätteenkuljetusyrityksiltä. Lajitteluvelvollisuudet kerrotaan jätehuoltomääräyksissä.

  Lue lisää yritysten jätehuollon palveluista (kymenlaaksonjate.fi).

  Myös yli 500 hengen tapahtumiin tulee tehdä jätehuoltosuunnitelma, jonka käsittelee ympäristönsuojelutarkastaja.

  Lue lisää ympäristöluvista ja ilmoituksista.

 • Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

  Omaehtoinen kompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle ja se edellyttää kompostointi-ilmoituksen tekemistä kunnan jätehuoltoviranomaiselle eli Kymen jätelautakunnalle. Jätehuoltoviranomaiselle tulee ilmoittaa kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta. Ilmoitus tulee tehdä sekä taajamassa että haja-asutusalueella. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja, vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta.

  Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle (kymenjatelautakunta.fi).

 • Jätteiden polttaminen

  Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä lämmityksen yhteydessä tai muuratussa tai vastaavassa grillissä ruuanvalmistustarkoituksessa saa muun polttoaineen joukossa polttaa kuivaa, käsittelemätöntä puujätettä, kuivia risuja ja oksia sekä vähäisessä määrin sytykkeenä paperia ja kartonkia. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita.

  Asemakaava-alueen ulkopuolella sekä ranta-asemakaava-alueella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä myrkyttömiä ja polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuutähteitä sekä käsittelemätöntä puutavaraa. Myös vedestä nostettua kaislajätettä saa polttaa, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

  Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle tai ympäristölle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa tai vaaraa palon leviämisestä. Mikäli haittaa tai vaaraa katsotaan aiheutuvan, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai pelastusviranomainen keskeyttää avopolton. (Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 18 §)

  Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Tee tulentekoilmoitus (pelastustoimi.fi)

Jäteasemat ja kierrätyspisteet

Hyödyllisiä linkkejä

Jätehuollon eri viranomaisten roolit

Kunnan ympäristönsuojelu

Jätehuollon valvontaa tekee Iitissä ympäristönsuojeluviranomainen eli Iitin viranomaislautakunta ja sen alaisena toimiva ympäristönsuojelutarkastaja. Ympäristövalvonta voi mm. tarvittaessa kehottaa liittymään järjestettyyn jätehuoltoon tai puuttua jätelain rikkomuksiin. 

Roskaamisesta ja jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä voi tehdä ilmoituksen ympäristönsuojelutarkastajalle, palautepalveluun tai kunnan kirjaamoon.

Yli 500 hengen tapahtumista tehtävän jätehuoltosuunnitelman käsittelee ympäristönsuojelutarkastaja. 

Iitin ympäristönsuojelu ja valvonta

Kymenlaakson Jäte Oy

Jätehuollon palveluista ja kehittämistehtävistä Kymen jätelautakunnan toimialueella vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Kymenlaakson Jäte Oy. Se hoitaa jätehuollon käytännön järjestämisen eli tarjoaa asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille jätehuoltopalvelut. Kymenlaakson Jäte Oy:n palveluihin kuuluvat jätteiden vastaanotto, jätteen käsittely, jätehuoltoon liittyvä palvelu- ja lajitteluneuvonta sekä jätteiden kuljetus. Kymenlaakson Jäte Oy ylläpitää Iitissä Kausalan jäteasemaa sekä muutamia ekopisteitä. Myös muut Kymenlaakson Jätteen ylläpitämät jäteasemat ovat iittiläisten käytössä.

Kymenlaakson Jäte Oy

Kymen jätelautakunta

Iitissä jätehuoltoviranomaisena toimii Kymen jätelautakunta (Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyhtää ja Virolahti). Jätelautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksoista ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunta seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan. Lautakunnan vastuukuntana toimii Kouvola. 

Kymen jätelautakunta