Petri Miettinen
0400254450
petri.miettinen@iitti.fi

Rakennustarkastaja

Rakentamisen luvat

Rakennusjärjestyksen määräyksiä on noudatettava.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Rakennusjärjestyksessä määritellään myös toimenpiteiden luvan ja ilmoituksenvaraisuus sekä haettavan toimenpiteen lupamuoto.

Rakennuslupa

  • uuden rakennuksen rakentamiseen
  • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkohuoneet)
  • korjaus- tai muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä vedeneristystyöt
  • uuden tulisijan tai savupiipun rakentaminen/asentaminen
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
  • määräajan paikallaan pysytettävän rakennuksen rakentamiseen.

Toimenpidelupa

  • rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen
  • rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai maisemakuvaan
  • maalämpökaivon poraaminen tai jätevesijärjestelmän uusiminen

Ilmoitusmenettely

Rakennusjärjestyksestä selviää toimenpiteet, joihin sovelletaan ilmoitusmenettelyä

Maisematyölupa (mm. puiden kaataminen), MRL 128 §

Maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan mm.  asemakaava-alueella maisematyölupa.

Purkamislupa/Purkamismenettely, MRL 127 §

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen mm. asemakaava-alueella.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu-/tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Kyseessä on silloin purkamisilmoitus.

Edellytykset

Lupien ja ilmoitusten voimassaolo

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. Purkamisluvan voimassaoloaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on rakennussuojelulain 9 §:n mukainen toimenpidekielto.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Maisematyölupa puiden kaatamiseksi voidaan myöntää suunnitelmallista metsänkäsittelyä varten enintään 10 vuodeksi


Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Rakennettu ympäristö - Rakentaminen
luvat / rakennusluvat