Ohjelmat ja suunnitelmat

Kuntastrategiassa 2022-2025 on määritelty kahdeksan strategista projektia, joiden avulla valtuustokauden aikana pyritään kasvattamaan kunnan elinvoimaisuutta ja toteuttamaan strategian painopistealueita. Strategiset projektit käynnistyvät ja toteutuvat eri vaiheissa valtuustokaudella. Tutustu kunnan ajankohtaisiin strategisiin projekteihin sekä ohjelmiin ja suunnitelmiin.

Kuntastrategiassa 2022-2025 on määritelty kahdeksan strategista projektia, joiden avulla valtuustokauden aikana pyritään kasvattamaan kunnan elinvoimaisuutta ja toteuttamaan strategian painopistealueita. Strategiset projektit käynnistyvät ja toteutuvat eri vaiheissa valtuustokaudella.

 

Strategiset projektit 2022–2025

  1. Kuntapalvelujen uudistamissuunnitelma vastaamaan kunnan hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeistä toimintaympäristöä.
  2. Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tavoitteellinen edistäminen.
  3. KymiRing –yhteistyösuunnitelman laatiminen, yhteistyöverkostojen kokoaminen, maksimaalisen alueellisen hyödyn tavoitteleminen.
  4. Elämysmatkailuhankkeen ja –verkoston kokoaminen Kymijoen ja lähiluonnon uusien mahdollisuuksien ympärille.
  5. Kuntakuvakuvakampanja, jolla pyritään ohjaamaan kuntakuvaa aktiivisen, yhteistyökykyisen ja rohkean suuntaan.
  6. Edunvalvontasuunnitelman laatiminen.
  7. Uudenlaisten osallistumis- ja vaikuttamismuotojen (suorempi demokratia) kokeileminen ja käyttöönottaminen aktiivisen vuoropuhelun synnyttämiseksi. 
  8. Valiokuntatyön edelleen kehittäminen sekä valmistelun ja päätöksenteon sujuvoittaminen, läpinäkyvyyden lisääminen.

Kaavoitusohjelma ja maapoliittinen ohjelma

Kerran vuodessa julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksen osana julkaistaan kaavoitusohjelma. Kaavoitusohjelma on kuluvan ja tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma. Ohjelma perustuu kunnan eri strategioihin ja linjauksiin, mukaan lukien kunnan maapoliittinen ohjelma.


Markkinointisuunnitelma 2022-2025

Iitin kunnan markkinointisuunnitelma 2022-2025 pohjautuu kuntastrategiaan. Kunnan markkinoinnin tarkoitus on tukea kuntastrategiassa määriteltyjä pääpainopisteitä, ja ohjata markkinointitoimenpiteitä osana strategiakokonaisuuden toteutumista. Niillä toteutetaan kuntastrategian pitkäaikaista, vuoden 2030, visiota: Iitti on hyvinvoiva ja haluttu asuinkunta kansainvälisin kosketuksin.

Tavoitteena löytää ja kehittää yhteistä mielikuvaa Iitistä, mitä haluamme olla: Iitti on hyvinvoiva ja haluttu asuinkunta kansainvälisin kosketuksin. Tavoitemielikuvaa rakennetaan pitkäjänteisesti yhdessä eri toimijoiden ja kuntalaisten kanssa.


Edunvalvontasuunnitelma

Iitin kunnan kuntastrategiassa on yhdeksi strategiseksi projektiksi määritelty edunvalvontasuunnitelman laatiminen. Edunvalvontasuunnitelman kautta turvataan kunnan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä ja resursseja tuottaa laadukkaita palveluita alueen ihmisille sekä edistää alueen elinvoimaa ja identiteettiä. Edunvalvontasuunnitelma ohjaa kunnanjohtoa, luottamushenkilöjohtoa, kuntakonsernia ja toimialoja toimimaan Iitin kunnan etujen mukaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi edunvalvontasuunnitelman 25.4.2023 § 2.


Teknisen toimialan hankinta- ja palvelustrategia

Teknisen toimialan hankinta- ja palvelustrategian keskeisin tavoite on luoda näkymä tulevaisuuteen ja samalla tuoda toimialalle työ- ja kehittämisrauha pitkälle aikavälille. Strategiassa määritellään toimialan vision keskeiset tekijät ja se sisältää teknisen toimialan palvelulupauksen sekä määritelmän ydintehtävistä. Hankinta- ja palvelustrategiassa otetaan kantaa myös organisaatioon, hankintoihin sekä keskeisimpiin kehittämistoimenpiteisiin. 


Metsästrategia

Iitin metsästrategia toteuttaa osaltaan keväällä 2022 hyväksyttyä Iitin kuntastrategiaa.


Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus

Iittiläisen hyvinvoinnin edistämisen toimintaa ohjaa monipuolinen tieto asukkaiden hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin kehittämistarpeista. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja valmistettava kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus.


Jaa sivu eteenpäin