Kirjaamo

Kuntalaiset voivat tehdä kuntaa koskevia aloitteita ja toimittaa kuntaan osoitettuja asiakirjoja toimittamalla ne kirjaamoon henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostitse.

Kirjaamo kirjaa päätöksentekoon liittyviä asioita, asiakirjoja ja virallisia kirjeitä. Lisäksi kirjataan asiat, jotka etenevät viranhaltijan tai toimielimen käsiteltäväksi. Asiat rekisteröidään kunnan asianhallintajärjestelmään ja toimitetaan eteenpäin valmisteltavaksi.

Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, sekä vastauskirjeet.

Aineisto- ja tietopalvelu

Aineisto ja tietopyynnöt toimitetaan Iitin kunnan kirjaamoon henkilökohtaisesti, kirjeitse tai ensisijaisesti sähköpostitse.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

 • Julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt

  Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Tietopyynnön koskiessa julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti suullisesti, sähköpostitse tai kirjeitse.

  Tietopyyntö on yksilöitävä mahdollisimman tarkasti, jotta pyynnön toteuttaminen on helpompaa. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, joka ei sisällä henkilötietoja, sinun ei tarvitse perustella pyyntöä eikä kertoa, mihin käytät tietoa.

  Kun pyydät tietoa salassa pidettävästä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja henkilöllisyytesi. Kunta voi pyytää myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

 • Asianosaisen tietopyyntö

  Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella on tiedonsaantioikeus, jos asiakirjan sisältö voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

  Asianosaisella on oikeus saada tieto julkisen asiakirjan lisäksi myös sellaisista viranomaisen asiakirjoista, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja. Ne voivat olla esimerkiksi liikesalaisuuksia, terveystietoja tai yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja.

  Asianosaisella on myös oikeus saada tieto asiakirjoista, jotka eivät vielä ole tulleet julkisiksi. Sellaisia ovat esimerkiksi valmisteluun liittyvät asiakirjat ennen kuin päätös on tehty tai asia on käsitelty loppuun.

  Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi asianosaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoihin sisältyvistä henkilötiedoista.

  Asianosaisen edustajalla ja avustajalla on yleensä sama tiedonsaantioikeus kuin asianosaisella itsellään. Vajaavaltaisen tiedonsaantioikeus kuuluu yleensä huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle.

  Asianosainen saa käyttää asianosaisjulkisuuden perusteella saamiaan tietoja sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevassa asiassa, johon asianosaisjulkisuus kohdistuu. Muussa asiassa asianosainen ei sen sijaan saa käyttää hyväksi tällaista tietoa. Asianosainen ei myöskään saa ilmaista sivulliselle asianosaisasemansa perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja.

Kirjaamo

Kirjaamo kirjaa hallinnolliseen päätöksentekoon johtavat asiat ja viralliset kirjeet diaariin ja lähettää ne valmisteltaviksi toimialoille.

Osoite Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA
Puhelin +3580206159600 (muu)
Asiointikielet Finnish
Aukioloajat Ma – Pe 09:00 – 15:00,

Yhteystiedot

Sähköposti:
kirjaamo@iitti.fi

Anne Tolppala
Asianhallintasuunnittelija

Jaa sivu eteenpäin