Sidonnaisuus­ilmoitukset

Kuntalaki (410/2015 84 §) edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät yleisessä tietoverkossa rekisteriä, jonne keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ilmoittavat sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Ilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi. 

Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja sidonnaisuustietojensa oikeellisuudesta. Hänen on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissaan tapahtuvista muutoksista. Rekisterin pitäjänä tarkastuslautakunta on puolestaan vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla eikä sisällä virheellistä tietoa. 

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet 
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta) 
 • Lautakuntien (muiden) puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 
 • Kunnanjohtaja 
 • Kunnanhallituksen esittelijät 
 • Lautakuntien esittelijät

 

Mitä ilmoitetaan? 

Elinkeinotoimintaa (liike- ja ammattitoimintaa) harjoittavan yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet: 

 • Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja 
 • Hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys

 

Merkittävä varallisuus: 

 • Elinkeinotoiminta tai sijoitustoiminta, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa 
 • Kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistus omassa kunnassa tai muulla alueella, johon päätöksenteko kohdistuu (Tulkintaohjeena pidetään varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, joten esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin).

 

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (tapauskohtaisesti harkittavat), esimerkiksi: 

 • Maan ja metsän omistus omassa kunnassa 
 • Kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistaminen tai muu osakkeenomistus 
 • Merkittävä velka tai kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esim. takaus tai vakuus (erityisesti elinkeinotoimintaan liittyvä) 
 • Muut sidonnaisuudet: henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta, mikäli voidaan objektiivisesti arvioida, että sillä olisi merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa (esim. säätiön puheenjohtajuus, mutta ei pelkkä yhdistyksen jäsenyys) 

Jaa sivu eteenpäin