Valvonta

Rekisteröinti

Osa ympäristönpilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on siirretty rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain mukaan polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnasta riippuen viimeistään 30 tai 60 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoja rekisteröintimenettelystä (Ympäristö.fi).


Jätehuollonvalvonta

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen on jokaisen kiinteistön omistajan velvollisuus. Ympäristönsuojelutarkastaja valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamista, sekä auttaa jätehuollon neuvonnassa.


Jätevedet

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, ettei haja-asutuksen jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Myös jätevesiasioiden neuvonta ja ohjaus kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin.


Ilman-, veden-, maaperän- ja luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tulee edistää ja valvoa luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Kunnat voivat muun muassa valmistella suojelukohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia.