Kymenlaakson liitto

Kymenlaakson Liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka toimii maakunnan aluesuunnittelusta ja aluekehityksestä sekä edunvalvonnasta vastaavana viranomaisena. Kymenlaakso muodostuu Kouvolan ja Kotkan – Haminan seuduista.

Liiton johdolla laadittavissa maakuntasuunnitelmassa ja –ohjelmassa määritellään aluekehityksen keskeiset tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamista edistäviin hankkeisiin osoitetaan maakunnan eri toimijoille EU-hankerahoitusta ja maakunnan kehittämisrahoitusta.

Liitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaava on koko maakunnan alueen maankäyttöä ohjaava kaava. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien yleis- ja asemakaavoille sekä yksittäisille suurille maankäyttöä koskeville hankkeille.

Kansallista edunvalvontaa toteutetaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa mm. aluehallintoviranomaisten tulosohjauksen yhteydessä.

Euroopan Unionin - tasoista edunvalvontaa toteutetaan Euroopan perifeeristen merellisten alueiden järjestön CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) puitteissa.

Kansainväliset tehtävät painottuvat Itämeren talousalueelle ja niitä toteutetaan pääasiassa EU:n rakennerahastopolitiikan avulla. Tärkeitä yhteistyöalueita ovat Venäjällä Pietarin alue ja Viro.

Maakuntakaavoitus


Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä.


Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin maakuntakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua maakunnan kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan alueita, joiden kehittäminen katsotaan eri syistä tarpeelliseksi. Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä eli maakunnan liitto, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Toimintaohjeet

Kymenlaakson liitto antaa ohjeet niille, jotka haluavat vaikuttaa maakuntakaavoitukseen.


Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt
Rakennettu ympäristö - Maankäyttö, kaavoitus ja tontit
kaavat / maakuntakaavat (kaavat)