Hulevedet

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetun alueen sade- ja sulamisvesiä, jotka muodostuvat esimerkiksi katoilta tai päällystetyiltä pinnoilta, kuten asfaltoiduilta alueilta. Hulevesiin kuuluvat myös esimerkiksi rakennusten kuivatusvedet. Hulevesien hallinnan järjestämisvastuussa asemakaava-alueella on Iitin kunta.

Taajama-alueilla on usein paljon kovaa rakennettua pintaa, jota vesi ei läpäise vaan vesi jää pinnan päälle. Mikäli pinnoille kertynyttä vettä ei voida hallitusti ohjata hulevesijärjestelmään niin on vaarana, että vesi hakeutuu rakennusten kellaritiloihin, varastoihin ym. aiheuttaen mahdollisesti suurtakin aineellista vahinkoa. Tästä syystä pinnoille kertyvä vesi tulee ohjata hallitusti hulevesijärjestelmään, jotta siitä ei aiheudu haittaa ympäröiville rakennuksille tai ympäristölle. Katualueille voi syntyä helposti myös taajamatulvia, mikäli kaduille kertynyttä vettä ei pystytä ohjaamaan hulevesijärjestelmään.

Lisäksi katualueilta voi hulevesiin kertyä erilaisia haitta-aineita kuten tiesuolaa, öljyä sekä raskasmetalleja. Nämä haitta-aineetkulkeutuvat hulevesien mukana vesistöön ja voivat muuttaa purkuvesistöjen sekä pohjavesien laatua. Hulevesijärjestelmään liittyvillä erilaisilla viivytysrakenteilla pystytään suodattamaan hulevesiä ja näin vähentämään haitta-aineiden päätymistä vesistöihin.

Kunnan hulevesijärjestelmä koostuu putkiverkostosta sekä erilaisista rakenteista, joilla hulevesiä imeytetään (mm. imeytysaltaat ja -painanteet), viivytetään (mm. viivytysrakenteet), johdetaan (mm. ojaverkosto), viemäröidään ja käsitellään. Hulevesimaksulla osallistutaan näiden rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Hulevesimaksu

Hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682) ja kyseessä on julkisoikeudellinen maksu. Kiinteistökohtaisen hulevesimaksun käyttöönotosta ja maksun määräytymisen perusteista on päätetty Iitin kunnanvaltuuston kokouksessa 10.11.2020 (KVAL 10.11.2020 § 20). Nykyinen hulevesimaksutaksa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.5.2022
§ 16.

Hulevesimaksun yksikköhinta on 50 euroa, ja kiinteistöt on jaoteltu kiinteistöluokkiin, joilla on omat maksukertoimet:

Kiinteistöluokka Kerroin
I: maatalous, pientalot, loma-asunnot ja vähäisemmät 1

II: Rivitalot, luhtitalot ja pienkerrostalot*
3 - 6 huoneistoa
yli 6 huoneistoa

3
4

III: kerrostalot 10

IV: muut kiinteistöt
alle 500 m2
501 - 1500 m2
yli 1500 m2

4
6
10

*alle 10 huoneistoa

Yleishyödyllisyyden osoittaneilta kiinteistöiltä ei peritä hulevesimaksua.

Kiinteistöluokka määräytyy kiinteistöllä olevan kalleimman rakennuksen mukaan (jos kiinteistöllä on esimerkiksi paritalo ja rivitalo, kiinteistöluokka on 2).

Mikäli kiinteistöllä on useampi eri omistaja, maksu on jaettu kiinteistön omistajien kesken. Jokaiselle kiinteistönomistajalle lähetetään lasku erikseen.

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat asemakaava-alueella olevat kiinteistöt (omakotitalo ja paritalo, rivitalo, kerrostalo, liike-/toimisto-/julkinen rakennus/teollisuusrakennus ym.). Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Katso myös