Viestintä

Iitin kunnan viestinnän tarkoituksena on tarjota ajantasaista tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päätöksenteosta. Viestinnällä edistetään hyvinvointia ja luodaan edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle.

Kunnan hallintosäännön (kvalt 15.6.2021 § 27) mukaisesti viestintää ja tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Kuntaorganisaatiossa viestintä on hajautettu. Toimialat vastaavat omasta palveluviestinnästään, jonka tiedottamis- ja järjestämisvastuusta vastaa toimialan johtaja.

Monikanavaisuus on lähtökohta tasapuoliselle ja tasa-arvoiselle viestinnälle. Kunnan keskeisiä ulkoisen viestinnän ja tiedottamisen välineitä ovat:

  • kunnan verkkosivut
  • sosiaalisen median kanavat
  • tiedotteet
  • lehti-ilmoitukset
  • kuulutukset
  • esitteet ja mainokset.

Tiedottamista voidaan myös tehostaa erilaisilla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksilla sekä lehdistöhaastatteluilla.

Markkinointiviestintä

Kunnanmarkkinointiviestinnän periaatteena on hyvinvoinnin edistäminen ja kunnan ja alueen etujen esillä pitämistä uusien asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden houkuttelemiseksi alueelle. Tarkoituksena on parantaa kunnan asemaa kilpailussa asukkaista, yrityksistä ja matkailijoista, sekä herättää kiinnostusta, kasvattaa tunnettuutta ja nostaa mielikuvaa Iitin kunnasta hyvinvoivana ja haluttuna asuinkuntana.

Markkinointiviestintä toteuttaa tavoitteenaan kuntastrategian pitkäaikaista, vuoden 2023, visiota: Iitti on hyvinvoiva ja haluttu asuinkunta kansainvälisin kosketuksin.

Tunnukset

Vaakuna

Iitin kunnan vaakuna

Iitin kunnanvaakunan on suunnitellut heraldikko Ahti Hammar (1911-1979), joka oli koulutukseltaan litografi ja yksi Suomen heraldisen seuran kahdestatoista perustajajäsenestä.

Vaakuna vahvistettiin käyttöön 3. maaliskuuta 1953.

Vaakunan selitys on ”mustassa kentässä aaltokoroinen hopeahirsi, päällikkeenä paaluittainen kaksilehtinen kulta-avain”. Hirsi kuvaa Kymijokea ja päällä oleva avain kunnan keskeistä asemaa joen varrella.

Iitin kunnan markkinointilogo

 

Iitin kunnan markkinointilogo ja siihen liittyvä värimaailma on uudistettu syksyllä 2017. Tunnuksen on suunnitellut graafinen suunnittelija, professori Kyösti Varis.

Käyttöluvat

Kuntalain mukaan vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen. Vaakuna on virallinen tunnus, jota tulee käyttää arvonsa mukaisesti. Kunnan ulkopuolisten tahojen tulee hakea käyttölupa vaakunalle, jos haluavat sitä käyttää.

Vaakunan käyttöluvat myöntää kunnanhallitus.

Myös markkinointilogon käyttö on kunnan ulkopuolisille tahoille luvanvaraista. Luvat myöntää tiedotustoiminnastavastaava hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen: tuomas.rimpilainen@iitti.fi / puh. 040 481 8401

Katso myös