Margit Karhu
040 4833775
margit.karhu@iitti.fi

koulusihteeri, Kausalan koulu, Kausan koulu

Jari von Becker
040 4833 732
jari.vonbecker@iitti.fi

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Virve Mattila
040 5103 241
virve.mattila@iitti.fi

Koulusihteeri, yläkoulu

Tanja Pesonen
040 359 4736
tanja.pesonen@iitti.fi

Palvelusihteeri, koulutoimisto

Wilma

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Wilma

Perusopetus

Jokaisella oppivelvollisuusikäisellä iittiläisellä lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kunnan järjestämään perusopetukseen.

Perusopetus on yleisopetusta tai erityisopetusta, jota säätelee perusopetuslaki ja -asetus sekä kulloinkin voimassa oleva opetussuunnitelma. Opetuksessa tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä, sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen antaen valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Oppilaita ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisentehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Opetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden, se on maksutonta ja opetuksen saavutettavuudesta sekä esteettömyydestä pidetään huolta.

Opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineenopettajat.

Edellytykset

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

Iitin kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Iitin kunta ottaa järjestämäänsä esi- ja perusopetukseen oppilaiksi ensisijaisesti Iitissä asuvat lapset. Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka koulutuslautakunnan vahvistamalla maantieteellisellä oppilaaksiottoalueella hän asuu. Jos oppilaspaikkaa haetaa nk. toissijaisesta koulusta, hakijoihin sovelletaan perusopetuslain § 28 mukaisesti yhdenvertaisia valintaperusteita. Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos lähikoulun osoittamisen jälkeen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja. Toissijaiseen kouluun hakeutuneella oppilaalla ei siis ole oikeutta koulumatkaetuuteen (Perusopetuslaki 32 § 3 mom.).

Toimintaohjeet

Iitin kunnan alueella asuvalle perusopetuksen 1. vuosiluokalle tulevan oppilaan huoltajalle lähetetään kirje, jossa kerrotaan oppilaalle varattu oppilaspaikka lähikoulusta ja ilmoittautumisohjeet. Yhteystiedot haetaan Digi- ja väestötietovirastolta. Mikäli ette saa kirjettä maaliskuun alkuun mennessä, ottakaa yhteyttä koulutoimistoon tai lähikouluunne.

Mikäli muutatte Iitin kuntaan, ottakaa yhteyttä lähikouluunne. Oppilaaksiottoalueet löytyvät täältä

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun. Mahdollinen hakemus tulee toimittaa kyseisen koulun rehtorille. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Haapa-Kimolan koulu
Kolisevantie 8 47310 HAAPA-KIMOLA
Puh. 0404833802
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:30 - 15:15
Iitin yläkoulu
Koulukatu 20 47400 KAUSALA
Puh. 0404833737
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:20 - 15:20
Kausalan koulu
Juoksijantie 22 47400 KAUSALA
Puh. 0404833728
Maksullinen
maanantai-torstai
08:30 - 16:30
perjantai
08:30 - 16:00
Kausan koulu
Rautatienkatu 20 47400 KAUSALA
Puh. 0404833730
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:30 - 16:00
Vuolenkosken koulu
Vuolenkoskentie 1296 19160 HUUTOTÖYRY
Puh. 040 483 3806
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:30 - 14:30

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, kansalaisvelvollisuudet / oppivelvollisuus