Erityisopetus ja erityinen tuki

Oppilas voi tarvita oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä tukea. Perusopetuksen piirissä olevalla oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella ohjausta ja tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä esiopetuksesta perusopetuksen päättymiseen saakka. Oppilaalle annettavia tukimuotoja voivat olla esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustaja- ja tulkkauspalvelut sekä apuvälinepalvelut. Lisäksi oppilas voi tarvita opiskeluhuollon palveluita koulunkäyntinsä ja oppimisensa edistämiseksi.

Tuen tarve voi olla tilapäistä tai pidempiaikaista ja voi vaihdella vähäisestä vahvempaan. Oppilas voi tarvita myös monenlaista tukea samanaikaisesti. Koulun antama tuki riippuu koulunkäynnissä ja oppimisessa ilmenneistä haasteista ja niiden laajuudesta.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme porrasta ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää samoja tukimuotoja, pois lukien erityisen tuen päätöksessä määriteltävä erityisopetus sisältäen mm. oppiaineiden yksilöllistämispäätökset.

Oppilaalle annettavia tukimuotoja voivat olla esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustaja- ja tulkkauspalvelut sekä apuvälinepalvelut. Lisäksi oppilas voi tarvita opiskeluhuollon palveluita koulunkäyntinsä ja oppimisensa edistämiseksi.

Tuen järjestämisen perusperiaatteita ovat:

 • tuen tarpeiden ennaltaehkäisy
 • tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen
 • oikea-aikaisuus
 • oppilaslähtöisyys
 • tuen seuranta ja arviointi
 • yhteistyö huoltajien kanssa
 • moniammatillinen yhteistyö

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen tuki

Yleinen tuki on ensimmäisenä ja välittömästi tuen tarpeen ilmetessä annettavaa tukea, jossa yksittäisillä pedagogisilla ratkaisuilla ja ohjaus- ja tukikeinoilla pyritään vaikuttamaan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanteeseen varhaisessa vaiheessa. Yleinen tuki on osa kouluarkea eikä sen järjestämiseksi tarvita erillisiä testejä, tutkimuksia tai päätöksiä. Yleistä tukea saavalle oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki

Oppilas on oikeutettu tehostettuun tukeen, kun yleinen tuki on riittämätöntä, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarve on säännöllinen ja oppilaalla on tarve useammalle tukimuodolle. Tehostettua tukea järjestetään perustuen pedagogiseen arvioon. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Jos oppilaan koulunkäynti ja oppiminen eivät etene huolimatta tehostetusta tuesta, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityisen tuen päätös. Pedagoginen selvitys laaditaan moniammatillisessa opiskeluhuoltoryhmässä yhteistyössä huoltajien kanssa, ja huoltajaa kuullaan selvityksen laatimisen yhteydessä. Erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja perusopetuslain mukaisesti 2. ja 6. vuosiluokan päättyessä.

Erityinen tuki on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäkestoista oppimisen ja koulunkäynnin tukea, jonka järjestämisessä on käytettävissä kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot ja -toimet.

Erityisen tuen piirissä koulua käyvä oppilas:

 • opiskelee joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
 • käy koulua ja opiskelee joko integroituna erityisoppilaana yleisopetuksen ryhmässä tai erityisopetuksen pienryhmässä
 • opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain (vaativa erityinen tuki, taustalla pääsääntöisesti kehitysvammaisuus ja/tai autismin kirjo)
 • opiskellessaan oppiaineittain, opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti

Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan lukuvuosittain henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmaan kirjataan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, sisällöt, käytettävät opetusjärjestelyt, pedagogiset menetelmät ja oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus. Tuen tarvetta ja toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalle, joka tarvitsee tukea oppimisessaan ja koulunkäynnissään, voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa laaja-alainen erityisopettaja ja/tai erityisluokanopettaja antaa oppilaalle erityisopetusta joko samanaikaisopetuksena tai pienryhmäopetuksena.

Laaja-alainen erityisopettaja toimii opetuksen lisäksi asiantuntijana esiopetusyksikkönsä/koulunsa oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen asioissa ja työskentelee yhdessä luokan- ja aineenopettajien kanssa suunnitellen ja toteuttaen heidän kanssaan oppilaskohtaisia tukitoimia. Laaja-alainen erityisopettaja kuuluu esiopetusyksikön/koulun moniammatilliseen opiskeluhuoltoryhmään ja tekee yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa oppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen tuen asioissa.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään Iitin kunnassa Kausan koulun erityisen tuen pienryhmissä.

Pienryhmistä osa sijaitsee kouluissa ja osa lastensuojeluyksiköiden yhteydessä.

Tutustu Kausan kouluun

Kausan koulun omat sivut löytyvät Pedanetistä, josta löydät koulun tiedotteita, tietoa oppiaineista sekä yhteystietoja.

Kausan koulu | Peda.net

Yhteystiedot

Tommi Nikka
Kausalan ja Kausan koulujen rehtori
Margit Karhu
Koulusihteeri, Kausalan koulu, Kausan koulu

Jaa sivu eteenpäin