Satu Hellman
satu.hellman@iitti.fi

erityisluokanopettaja

Tommi Nikka
0401544943
tommi.nikka@iitti.fi

Perusopetuksen rehtori

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus saada tarvittaessa erityisopetusta tai muuta koulunkäynnin tukea.

Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan mukauttaa, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Tuki voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä. Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Iitin kunnassa erityisopetusta järjestetään joko integroituna yleisopetuksena, yleisopetuksena pienryhmissä tai pienryhmäopetuksena erityiskoulun (Kausan koulu) ryhmissä. Kausan koulun pienryhmiä on sijoitettu perusopetuksen kouluihin ja lastensuojeluyksiköihin. Opettajat ovat yhteistyössä varhaiskasvatuksen, päivähoidon, sosiaalipalveluiden ja kouluterveydenhuollon kanssa ja antavat konsultaatioapua yleisopetuksen opettajille.

Edellytykset

Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viipymättä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä. Perusopetuslain mukaan erityisopetus kuuluu yhtenä osana kolmiportaiseen tukeen. Koulun ja huoltajien tulee tehdä yhteistyötä aina tuenportaalta toiselle siirryttäessä. Myös oppilaan tulee sitoutua tukitoimiin.

Kausan koulu
Rautatienkatu 20 47400 KAUSALA
Puh. 0404833730
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:30 - 16:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, opetus / erityisopetus