Kunnallinen varhaiskasvatus

Kunnallinen päiväkotihoito kouluikäisille lapsille voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Varhaiskasvatuksessa lapsi kohdataan yksilönä, ja jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Iitin kunnan varhaiskasvatus opettaa lapselle elämänhallinnan taitoja, oppimisen iloa sekä myönteistä suhtautumista omaan itseensä, muihin ihmisiin ja ympäröivään luontoon.

Huoltajat voivat valita lapselleen parhaiten sopivan varhaiskasvatusmuodon.


Varhaiskasvatus päiväkodissa

Iitin kunta järjestää varhaiskasvatusta neljässä luontoon, liikuntaan ja kestävään kehitykseen painottuvassa päiväkodissa: Vuolenkoskella päiväkoti Nuppulassa sekä Kausalassa Pikku-Vieterin, Peltohiiren ja Kanttarellin päiväkodeissa.

Iitin kunnan alueella toimii neljä päiväkotia, Vuolenkoskella päiväkoti Nuppula ja Kausalassa päiväkodit Pikku-Vieteri, Peltohiiri ja Kanttarelli. Pikku-Vieterin päiväkodissa tarjotaan myös tarvittaessa vuorohoitoa. Omassa kodissa tapahtuvaa perhepäivähoitoa on mahdollista saada vain yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka toimivat Kausalan alueella.

Vuolenkosken ja Kausalan varhaiskasvatusyksiköissä lapset pyritään jakamaan ikäryhmittäin. Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada tarvitsemansa varhaiskasvatus siinä yksikössä, jossa esiopetus tapahtuu lukuun ottamatta vuorohoitoa.

Kaikkien Iitin kunnan päiväkotien toiminnan painopisteet ovat luonto, liikunta ja kestävä kehitys. Eri yksiköt toteuttavat toimintaa mahdollisuuksien mukaan yhtenäisesti ja huomioita kiinnitetään ainakin hävikin vähentämiseen (materiaalit, ruokailu), kierrätykseen, luonnonmateriaalien käyttöön.

Päiväkoti Pikku-Vieteri

Hiihtäjänkaari 2, 47400 Kausala.

Päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta 1–5-vuotiaille, sekä lakisääteistä esiopetusta. Varhaiskasvatusta järjestetään klo 6.30–17.30, tai tarvittaessa vuorohoidon tarpeen mukaisesti.

Päiväkoti Peltohiiri

Kausansaarentie 5, 47400 Kausala.

Ryhmät:
Peipot
Peukaloiset

Päiväkoti Kanttarelli

Iitintie 29,47400 Kausala.
Kanttarellin päiväkoti sijaitsee Kausalassa lähellä terveysasemaa.

Kanttarellin päiväkodissa toimii yksi ryhmä 1–3-vuotiaille lapsille.

Ryhmät:
Kanttarellit

Päiväkoti Nuppula

Vuolenkoskentie 1296,19160 Huutotöyry.

Nuppulan päiväkoti toimii samassa rakennuksessa Vuolenkosken koulun kanssa. Päivähoitoa tarvitsevat esiopetusikäiset ovat iltapäivähoidossa Nuppulassa.

Ryhmät:
Vanamot (esiopetus)
Kissankellot
Metsätähdet

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kiertää säännöllisesti kaikissa päiväkodeissa konsultoiden, osallistuen ryhmien toimintaan, antaen yksilö- ja ryhmäopetusta tukea tarvitseville lapsille. Pikku-Vieterin ja Nuppulan päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta. 

Huoltajien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kunnallinen varhaiskasvatus on maksullista. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja varatut hoitotunnit.


Varhaiskasvatus vuorohoidossa

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapäivinä Pikku-Vieterin päiväkodissa. Koulujen loma-aikoina, vuorohoito tapahtuu siinä yksikössä, mikä kulloinkin on auki. 

Vuorohoidossa hoitoajat perustuvat lapsen huoltajien etukäteen ilmoittamiin työvuoroihin. Vuorohoidon tarpeesta tulee ilmoittaa varhaiskasvatushakemuksessa. Jos lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka ja tarve muuttuu vuorohoidoksi, huoltajan tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatusyksikön esihenkilöön.

Huoltajat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat pääasiallisesti vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan, öihin ja/tai viikonloppuihin. Huoltajien tulee lisäksi antaa työnantajan antama erillinen selvitys arki- ja juhlapyhien työvuoroista. Selvitys tulee antaa ilmoitettuun määräaikaan mennessä (esimerkiksi koulujen loma-aikojen hoidontarpeenselvitys).

Huoltajien tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista. Kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito on maksullista.


Tilapäinen päivähoito

Perheet, jotka tarvitsevat lapselleen hoitoa silloin tällöin tai äkillisesti, voivat viedä lapsen tilapäiseen päivähoitoon.

Tilapäistä hoitoa:

  • voi saada yllättävään lastenhoidon tarpeeseen ja sitä voi käyttää myös pelkässä esiopetuksessa oleva lapsi
  • voidaan tarjota jopa samalle tai seuraavalle päivälle, mikäli varhaiskasvatuksen ryhmissä on tilaa. Tilapäishoitoa voi saada enintään viitenä päivänä kuukaudessa
  • on aina satunnaista. Sitä ei voi varata useaksi kuukaudeksi kerrallaa.
  • voi tiedustella varhaiskasvatusyksiköiden esimieheltä ja varhaiskasvatuspäälliköltä
  • voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen

Tilapäisen kokopäivähoidon hinnat:

  • yli 5 tuntia, 30 €/päivä
  • alle 5 tuntia, 15 €/ päivä