Kuulutus hyväksymisestä: Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos Kalliosaaren tilan osalta

Iitin kunta kuuluttaa MRA 94 §:n mukaisesti kaavapäätöksestä.

Iitin kunnanvaltuusto on päätöksellään 14.11.2023 § 44 hyväksynyt Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutoksen Kalliosaaren tilan osalta 1.9.2023 päivätyn kaavaehdotuksen (kaavakartta määräyksineen, kaavaselostus) mukaisena selostusosassa ja kaavaselostuksessa mainituin perustein.

Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu tarkastettuna nähtäville yleisessä tietoverkossa.

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu nähtäville kunnan verkkosivuille (iitti.fi) 22.11.2023.

Nähtävillä olo

Kunnan verkkosivut/kuulutukset 22.11.2023 – valitusajan loppuun

Kunnan verkkosivut/vireillä olevat kaavat 22.11.2023 – toistaiseksi, kunnes poistetaan voimaantulon jälkeen

 

IITIN KUNTA/Kunnanhallitus


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita