Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2026 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2023. Talousarvio on tasapainoinen, ja investointiohjelma on mittava ja tulevaisuuteen suuntautuva. Tarkoituksena on noin 10 vuoden ajanjaksolla luoda nykyaikaiset toimintaympäristöt erityisesti kouluille, mutta myös varhaiskasvatukseen, kirjastolle ja kunnantalolle. Ohjelmaan sisältyy tavoite vähentää käytössä olevaa kokonaistilamäärää noin 20 %.

Vuosi 2024 on kohtuullisen hyvä talousarviolukujen valossa. Vuosille 2025 ja 2026 käyttötalouden tilanne on heikkenevä, mutta tavoitteena on kuitenkin, että toimintaa kehittämällä pystytään edelleen vaikuttamaan kunnan kokonaistaloustilanteeseen ilman, että erillisiä sopeuttamisohjelmia jouduttaisiin suunnitelmakaudella toteuttamaan. Tämä edellyttää ennakkoluulottomuutta ja valmiutta ottaa uusia toimintatapoja käyttöön osana päivittäistä toimintaa.

Talousarviovuoden kokonaismenot ovat 31,98 miljoonaa, kokonaistulot 27,43 miljoonaa, vuosikate on 1,49 miljoonaa euroa.

Kunnallisveroprosentiksi on päätetty 8,60 %. Kiinteistöveroprosentit talousarviovuonna: yleinen 1,15 %, vakituinen asuminen 0,65 %, muu asuminen 1,25 %, voimalaitokset 3,10 %, yhdistys- ja seuratalot 0 %. Lisäksi vuoden 2024 alusta kiinteistöverotus muuttuu niin, että maapohjan verotusarvosta perittävä veroprosentti on eriytetty yleisestä kiinteistöveroprosentista ja maapohjan kiinteistöveron alaraja nousee 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Eduskunta tiedotti 8.11. maapohjan kiinteistöveroa koskevasta lakimuutoksen hyväksymisestä ja laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista päätetty kunnanvaltuustossa 14.11.2023. Vuoden 2024 verotulojen budjetoitu määrä on 14,8 miljoonaa yhteensä.

Valtionosuudet pysyvät vuoteen 2023 nähden samalla tasolla. Valtionosuuksien määrä talousarviossa on 4,045 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenot ovat 12,57 miljoonaa euroa, nousua tilinpäätökseen 2022 on 11,1 % ja talousarvioon 2023 8,4 %. Henkilöstömenojen nousu selittyy suurimmaksi osaksi palkkaratkaisuista. Vuoden 2024 talousarvio on ensimmäinen neljällä toimialalla toteutettava talousarviovuosi, kun syksyllä 2023 kunnan sivistyspalvelut jakautuivat kaksi erilliseksi toimialaksi; kasvun ja oppimisen palveluihin sekä hyvinvointipalveluihin. Henkilöstön määrä on pysynyt likimain samalla tasolla viime vuosien ajan. Syyskuun 2023 lopussa henkilöstöä oli yhteensä 252, mistä vakituisia työsuhteita 179 ja määräaikaisia 73.

Investoimme 6,68 miljoonaa euroa asukkaiden hyvinvointiin, palveluihin ja asuinympäristön viihtyisyyteen

Investointimenot kasvavat merkittävästi vuoden 2023 talousarvioon nähden ja ovat tulevien vuosien ajan selvästi aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Huomattavaa on, että investointimenojen netto-osuus kasvaa, sillä suuria ulkopuolisia rahoitusosuuksia ei ole luvassa. Vuoden 2024 merkittävimpinä investointeina toteutetaan kirjaston peruskorjaus (1 592 000 €), vanhan kunnantalon peruskorjaus (1 490 000 €), Peltohiiren päiväkodin laajennus (950 000 €), Vuolenkosken päiväkodin rakentaminen (792 000 €), katuverkon parannus (285 000 €) sekä lisäksi liikunta-alueisiin investoidaan 280 000 euroa.

Investointikokonaisuuteen sisältyy myös osakkeiden luovutustuloja, merkittävimpänä Kausalan kaukolämpökauppaan liittyvä luovutusvoitto 5,375 miljoonaa euroa, joka siirtyy vuoden 2023 talousarviosta seuraavalle vuodelle, sillä kauppaa ei valitusprosessin vuoksi ole mahdollista panna täytäntöön vuoden 2023 aikana ja siitä on vuoden 2024 talousarvion hallintokäsittelyn alkaessa menossa talousarvionmuutos.

Talousarviosta toiminnallisia tavoitteita palvelujen kehittämiseen, rakennusinvestointeihin sekä hyvinvointiin

Talousarviossa on otettu huomioon kuntastrategia ja sen pääpainopisteet – hyvinvoinnin edistäminen, monipuolinen asuminen, elinvoiman kasvattaminen ja kuntaimago ja tunnettuus – jotka kaikki kulkevat talousarvioajatuksissa monella tavalla kietoutuneena. Kuntastrategian ja vuosittain hyväksyttävän talousarvion välinen yhteys konkretisoituu toiminnallisissa vuositavoitteissa.

Olennaisimmat toiminnalliset tavoitteet:

  • Iitin kunta on solminut energiatehokkuussopimuksen (KETS) ja liittynyt HINKU-verkostoon. Energiatehokkuustyö on organisoitu kunnassa ja tavoitteet määritelty. (Tavoite siirtynyt vuodelta 2023).
  • Monipuolista (kulttuuri, yhteisöllisyys, liikunta, hyvinvointi) yhdistystoimintaa tuetaan avustuksilla, joiden jakoperusteena on toiminnan linkittyminen kunnan HYTE-työhön ja mittarina on vaikuttavuus. Merkittävimpien yhteistyökumppanien kanssa laaditaan useampivuotiset yhteistyösopimukset.
  • Oppisopimuskoulutuksen ja erityisammattitutkintojen hyödyntäminen jatkuu kaikilla toimialoilla. Koulutuksia kohdennetaan erityisesti esimiehille, asiantuntijatyötä tekeville sekä palvelutuotannon tehtävissä toimiville (mm. palvelumuotoilu)
  • OVTES:n palkkausjärjestelmä on uudistettu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa ja malli on käytössä.
  • Työhyvinvointia tukevia asioita kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa.
  • Kunnan rakennusinvestointeihin liittyvät väistötilajärjestelyt aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä kuntalaisten palvelukäytölle tai henkilöstön hyvinvoinnille.
  • Julkiselle käyttöomaisuudelle laaditaan pitkän aikavälin investointisuunnitelma.
  • Vesihuollon toiminnan siirtäminen tytäryhtiöstä kunnan toiminnaksi on toteutettu ja käyttöturvallisuutta, varautumista sekä toiminnan/hinnoittelun kustannusvastaavuutta on kehitetty edelleen.
  • Kasvun ja oppimisen palvelujen organisaatiouudistuksen toimeenpanoa jatketaan laatimalla useamman vuoden kattava kehittämissuunnitelma yhdistämään kunnan omat kehittämistarpeet valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämislinjauksiin, joista muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on vastata strategisen suunnittelun sekä johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisen tarpeeseen Iitin kasvatus- ja opetuspalveluissa.
  • Johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyä kehitetään kunnan strategia, osaamistarpeet sekä vaikuttavuus huomioiden. Tavoitteena on käynnistää esimiehille kehittämishanke työsuojelurahaston tuella.

Lisäksi talousarvio kirjaa toimialojen tulosalueille valtuuston hyväksymiä tavoitteita. Useille tulosalueille yhteisenä tavoitteena on kunnan palvelutuotannon kehittäminen tuottavuuden parantamisen ja palveluprosessien sujuvoittamisen kautta.

Lue lisää

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 luettavissa kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla valikossa kunta ja päätöksenteko:

Talousarvio ja tilinpäätös

Kunnanvaltuuston 12.12.2023 kokouksen pöytäkirja luettavissa asianhallintajärjestelmä Dynastyssa


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita