Iitin pohjavesien suojelusuunnitelma päivitetään

Iitin edellinen pohjavesien suojelusuunnitelma on vuodelta 2014. Suunnitelma ohjaa mm. maankäytön suunnittelussa, viranomaisvalvonnassa ja lupakäsittelyissä.

Pohjavesien suojelu turvaa puhtaan veden laatua ja määrää

Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskienarvioinnin. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueille sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna 2015 annetussa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2014, vesienhoitolaki). Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua. Tavoitteena on myös parantaa toiminnanharjoittajien, maanomistajien ja kansalaisten oikeusturvaa lisäämällä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta suojelusuunnitelman laatimista koskeviin menettelyihin sekä parantaa sääntelyn ennakoitavuutta erityisesti elinkeinotoiminnan kannalta.

Suunnitelmat laaditaan seudullisena projektina

Iitin lisäksi pohjavesien suojelusuunnitelmat päivitetään myös Heinolaan, Hartolaan ja Sysmään. Työ on käynnistynyt kevään 2024 aikana. Heinolan, Hartolan, Iitin ja Sysmän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kattavat yhteensä 44 luokiteltua pohjavesialuetta.

Heinolan, Hartolan, Iitin ja Sysmän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta vastaa Ramboll Finland Oy. Suojelusuunnitelmien laatimista ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina Heinolan kaupunki, Hartolan kunta, Iitin kunta, Sysmän kunta, Iitin Vesihuolto Oy, Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen ympäristöterveys sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Suojelusuunnitelma valmistuu keväällä 2025. Valmistuessaan suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi.

Lisätietoa Iitin pohjavesialueista


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita