Vuoden 2022 hulevesilaskutus

02.11.2022 08:36

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Vuoden 2022 hulevesilaskutus aloitetaan viikolla 44

Iitin kunta perii vuosittain hulevesimaksun asemakaava-alueen kiinteistön omistajalta tai kunnan maavuokralaiselta, joka kiinteistörekisterin mukaan on ollut kiinteistön omistajana tai maavuokralaisena/haltijana vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuoden 2022 hulevesilaskutus aloitetaan viikolla 44. Maksut lähetetään tänä vuonna erissä, ja ensimmäisenä lähetetään maksuluokan 4 laskut.

Maksun määräytyminen ja perusteet

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksien katoilta ja muilta vastaavilta paikoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä, joka käsitellään tontilla tai johdetaan pois kiinteistöltä. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli salaojavedet ovat hulevettä. Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan kunnan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle aiheutuneita kustannuksia. Hulevesimaksulla osallistutaan yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Hyväkuntoisilla ja toimivilla katualueiden hulevesijärjestelmillä pystytään minimoimaan taajamatulvien mahdollisuus. Puistot pysyvät paremmassa kunnossa toimivien hulevesijärjestelmien avulla ja puistojen käyttö on näin miellyttävämpää sekä turvallisempaa.

Hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682) ja kyseessä on julkisoikeudellinen maksu. Iitin kunnanvaltuusto päätti 10.11.2020 § 20 (pdf) ottaa käyttöön kiinteistökohtaisen hulevesimaksun asemakaava-alueilla vuodesta 2021 alkaen, ja nykyinen taksa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.5.2022 § 16 (pdf). Kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa (pdf) hulevesimaksun yksikköhinta on 50 euroa, ja kiinteistöt on jaoteltu neljään kiinteistöluokkaan, joilla on omat maksukertoimet. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat asemakaava-alueella olevat kiinteistöt, ja maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Lisätietoja:

Hulevesiä ja hulevesimaksua koskevat usein kysytyt kysymykset


Harri Hoffren
tekninen johtaja
harri.hoffren@iitti.fi / p. 0404 854 037

Sari Hatara
palvelusihteeri, tekninen toimisto
sari.hatara@iitti.fi / p. 040 658 6119

Kuvituskuva