Vanhempainvapaan vaikutus poissaoloista ilmoittamiseen ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin

16.09.2022 10:04

Kategoria: Varhaiskasvatus

Hyvät lasten vanhemmat!

Uuteen varhaiskasvatuslakiin on tullut seuraavat muutokset liittyen ennalta ilmoitettuun poissaoloon ja maksun perimiseen siltä ajalta.

Varhaiskasvatuslaki 15 §:

Varhaiskasvatuspaikan säilyminen vanhempainrahajakson aikana
Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää.

Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Ilmoitus poissaolosta tehdään Edlevo-sovellukseen ja valitaan suunniteltu poissaolo. Lisäksi huoltajien/vanhempien tulee ilmoittaa se kirjallisesti ryhmän opettajalle, että lapsen poissaolon aika em. perusteiden mukaan voidaan hyvittää asiakasmaksuissa.

Vanhempainvapaan ilmoituslomakkeen löydät Iitin kunnan verkkosivuilta: Varhaiskasvatuksen lomakkeet ja liitteet >>

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 9 §

Maksun periminen poissaolon ajalta

Tässä laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksua ei saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on varhaiskasvatuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta.

Lisätietoja antaa yksikön esihenkilöt tai varhaiskasvatuspäällikkö

Lue lisää:

Varhaiskasvatuslaki 540/2018

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

kuvituskuva.