Iitin kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

22.03.2021 13:44

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus: 40/22.3.2021
603/11.00.00/2020

Rakennuslautakunta 10.03.2021 § 20

Iitin kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnanympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen lain mukaistasäännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa onoltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavistatoiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista jakeinoista. Lisäksi valvontaviranomaisen on jätelain (646/2011) 124 §:nnojalla määräajoin asianmukaisesti tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä. Lisäksi vesilain ja vesihuoltolain mukaistenasioiden käsittely edellyttää tarkastuksia. Suunnitelmassa kuvataan myösvalvonnan järjestäminen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnastavastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on julkinenasiakirja, joka on tarkistettava säännöllisesti.

Ympäristönsuojelun valvonta jakautuu ennakkovalvontaan jajälkivalvontaan. Ennakkovalvontaan kuuluvat ympäristön pilaantumisenvaaraa aiheuttavien toimintojen lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt. Jälkivalvontaan kuuluvat hakemusten ja ilmoitusten johdosta tehtyjen päätösten noudattamisen valvonta, normivalvonta sekä haittaa kärsivien asianosaisten tekemien toimenpidepyyntöjen käsittely. Valvontasuunnitelmassa keskitytään valvontatarkastusten suunnitelmalliseen järjestämiseen.

Iitin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma kattaa ympäristönsuojelulain, jätelain, vesihuoltolain ja vesilain mukaiset valvontatarkastukset. Valvontasuunnitelman tavoitteena on kehittää ja tehostaa toimintaasuuntaamalla valvontaa ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin toimintoihin. Valvontatarkastusten suuntaamisen arvioinnissa on otettu huomioon toiminnan riskialttius. Tähän vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi toiminnasta aiheutuvat päästöt, toiminnassa käsiteltävien vaarallisten kemikaalien määrät, jätteiden määrä ja niiden vaarallisuus, toiminnassa todetut puutteet, pilaantumisen todennäköisyys ja ympäristön herkkyys.

Valvontasuunnitelmaa ei katsottu tarpeelliseksi asettaa yleisesti nähtäville tai pyytää siitä lausuntoja ennen hyväksymistä, koska valvonnan suunnitteluja toteuttaminen perustuvat lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Valvontasuunnitelman laadinta on luonteeltaan valmistelua ja lainsäädännön täytäntöönpanoa. 


Ehdotus Iitin kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaksi jaetaan esityslistan liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntti
puh. 040 559 6498, etunimi.sukunimi@iitti.fi.

Ehdotus
Ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntti:
Rakennuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen Iitinkunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman.

Päätös
Rakennuslautakunta:
Rakennuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Hyväksyttyvalvontasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä 2.

Liitteet
Iitin kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma