Kuulutus valmisteilla olevista Iitin kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä

342/11.00.00/2023
Kuulutus 138/19.12.2023

Ympäristönsuojelulain 202 § mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristönsuojelulain 203 § mukaan ennen kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on tiedotettava ympäristönsuojelumääräyksistä yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva viranomaislautakunta on päättänyt kuuluttaa ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta. Määräysten luonnos on nähtävillä Iitin kunnan kirjastossa osoitteessa Kausansaarentie 3 kirjaston aukioloaikoina sekä Iitin kunnan nettisivuilla 19.12.2023– 29.2.2024 välisen ajan.

Viranomaislautakunta varaa asianosaisille tilaisuuden mielipiteen lausumiseen Iitin kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Iitin viranomaislautakunnalle edellä mainittuna nähtävillä oloaikana osoitteella PL 32, 47401 Kausala tai kirjaamo@iitti.fi.

Lisätietoja Iitin kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, p. 040 559 6498 tai etunimi.sukunimi@iitti.fi.

Ympäristönsuojelulain 202 § mukaisilla ympäristönsuojelumääräyksillä on mahdollista luoda paikallisia käytännön linjauksia ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräykset parantavat kuntalaisten oikeusturvaa, tasavertaista kohtelua ja selkeyttävät myös viranomaisen työtä, kun tapauskohtainen harkinta vähenee. Ympäristönsuojelumääräykset toimivat ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen työkaluna paikallisella tasolla, aivan kuten rakennusjärjestys ja jätehuoltomääräyksetkin.

Ympäristönsuojelumääräyksiä on käsitelty Iitin kunnassa viimeksi vuonna 2021, jolloin ympäristönsuojelumääräykset päätettiin olla ottamatta käyttöön.

Tällä kertaa ympäristönsuojelumääräysten valmisteluvaiheeseen on panostettu enemmän ja niitä on valmisteltu Iitissä viranomaislautakunnan erillisessä työryhmässä. Määräysvalmistelua on tehty yhteistyössä myös muiden viranomaisten sekä Heinolan kaupungin ympäristönsuojelun seudullisen yksikön (Heinola, Hartola, Sysmä, Iitti) kanssa. Valmistelun aikana on pidetty esittely- ja keskustelutilaisuus myös kuntalaisille.

Ympäristönsuojelumääräysten ensisijainen tavoite on täytäntöönpanna ympäristönsuojelulakia, ehkäistä ympäristön pilaantumista ja selventää käytännön tilanteita. Ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan luoda paikalliset linjaukset niiltä osin, kun ympäristönsuojelulaki on liian yleisluontoinen. Esimerkiksi Iitissä on paljon pohjavesialueita, joiden pilaaminen on lailla kielletty ja kalliit siivoamiskustannukset ovat ensisijaisesti aiheuttajan vastuulla, mutta käytännön linjaukset pilaantumisen ehkäisemiseksi puuttuvat laista.

Iitin ympäristönsuojelumääräysten luonnos perustuu paikallisiin olosuhteisiin sekä tarveharkintaan ja siksi poikkeaa ympäristökuntien paikallisista määräyksistä. Valmistelussa on hyödynnetty työryhmän paikallis- ja ammattiosaamista sekä olemassa olevia selvityksiä ja suunnitelmia mm. paikallisten vesistöjen ja pohjavesien suojelusta. Ympäristönsuojelun viranhaltijatyö toteutetaan seudullisesti, joten valvonnassa samankaltaiset määräykset ovat paikalliset olosuhteet huomioiden perusteltuja. Yksittäisiä määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi on edelleen tarvittaessa mahdollista antaa ympäristönsuojelulain 180 §:n nojalla.

Iitissä 19.12.2023
Iitin viranomaislautakunta

Iitin kunnan verkkosivut 19.12.2023–29.2.2024
Iitinseutu, Kunta tiedottaa -palsta 28.12.2023


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita