Iitti osaksi Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkostoa

Talousarviovuosien 2023 ja 2024 kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti Iitti on liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkostoon. Asiasta on päätetty kunnanvaltuustossa 12.12.2023 § 51. Verkoston lisäksi kunta solmii energiatehokkuussopimuksen (KETS) ja nimeää energia- ja ilmastotyöryhmän.

Yhteisenä tavoitteena päästöjen vähentäminen

Hinku -verkostoon liittyessä Iitti sitoutuu tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästöt lasketaan Hinku-laskentasäännön mukaan (mukaan lukien päästöhyvitykset). Vuosien 2007–2021 aikana Iitissä muutos kokonaispäästöissä on ollut -31%, joka on -24% muutos päästöissä asukasta kohden.

Liittyäkseen HINKU-verkostoon, tulee kunnan solmia myös kunta-alan energiatehokkuussopimus, jossa Iitti sitoutuu sen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Sopimuksen tavoitteena on varmistaa tavoitteisiin pääsy sekä edesauttaa kunnan toimintaa esimerkkinä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä levittämällä asukkaille ja alueen toimijoille aktiivisesti tietoa energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista sekä niiden tuloksista.

Sopimuksessa energiansäästöllä tarkoitetaan aktiivisin toimenpitein aikaan saatua energiatehokkuustoimenpiteen kohteena olevan energian loppukulutuksen vähentämistä nykytasosta, tulevan loppukulutuksen vähentämistä nykytasosta sekä tulevan loppukulutuksen vähentämistä verrattuna siihen energiamäärään, joka toteutuisi ilman aktiivisia toimenpiteitä. Sopimus laaditaan yhdessä tytäryhtiöiden kanssa, ja mukana ovat kunnan lisäksi Kiinteistö Oy Iitin Jäähalli, Iitin Vesihuolto Oy ja Iitin Vuokratalot Oy. Liittyessään Iitti sitoutuu vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen vuoden 2025 loppuun kestävälle sopimuskaudelle. Iitin kunnan osalta tämä tarkoittaa 3 664,3 MWh:n säästötavoitetta vuoden 2022 energiankäytön yhteismäärästä 48 856,8 MWh:sta laskettuna.

Energiatehokkuustoimista kunta laatii toimintasuunnitelman, joka kunnanhallituksen päätöksellä 4.12.2023 § 264 toimitetaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 29.2.2024 mennessä.

Verkostolla tukea ja tietoa yhteiseen tavoitteeseen

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka syntyi alun perin Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen myötä. Päijät-Häme on ollut vuodesta 2019 saakka HINKU-maakunta, ja Iitin liittyessä verkostoon, ovat melkein kaikki maakunnan kunnat ja kaupungit osa verkostoa.

Verkostossa jaetaan tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytänteistä, tuetaan kuntien ilmastotyötä ja erillishankkeiden valmistelua sekä luodaan yhdessä kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille. Verkosto ideoi ja toteuttaa erilaisia ratkaisuja päästöjen hillitsemiseksi, joita vähennetään mm. parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Iitissä HINKU-työtä vie eteenpäin kunnan nimetty työryhmä, sekä mukaan pyritään saamaan kuntalaisia sekä yrityksiä.

Lisätietoja antaa

Jarkko Salonen
Kunnanjohtaja
Harri Hoffren
Tekninen johtaja

Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita