Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus 32/15.3.2024 ja Kanta- ja Päijät-Hämeen alueita koskevat ehdotukset merkittäviksi tulva-riskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alu-eella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla esiintyy tulvariskiä. ELY-keskusten ehdotus-ten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja aset-taa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laadi-taan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estä-miseksi ja vähentämiseksi. Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä voidaan tunnistaa alueita, joilla tulvariski on merkittävän tulvariski-alueen kriteerejä vähäisempi ja joille ei ole perusteltua soveltaa kaikkia lainsäädännössä määrättyjä tulvariskien hallinnan suunnittelutoimenpiteitä. ELY-keskukset huolehtivat ve-sistötulvariskien hallintaa palvelevasta suunnittelusta myös muilla kuin merkittävillä tulva-riskialueilla. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on ku-vattu erillisellä asiakirjalla ”Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen val-mistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen”.
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu pe-rustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin vi-ranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.3.2024

Tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemis-ajankohdasta eli 22.3.2024.

Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito

ämä kuulutus ja Kanta- ja Päijät-Hämeen alueita koskevat ehdotukset merkittäviksi tulva-riskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame
Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valta-kunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 osoitteessa www.vesi.fi/trh.
Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta, maakunta, vesistö- tai merialuehaulla.

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.
Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seu-rauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.

Ohjeet palautteen antamiseen

Palautteet voi antaa:

– www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai
– Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla
(kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi) tai
– kirjallisesti Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 29, 15141 Lahti.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta. Vesistöaluekohtaiset taustaasiakirjat löytyvät sivulta www.vesi.fi/trh.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija
Jukka Sainio
0295 025 064
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Johtava vesitalousasiantuntija
Elina Laine
0295 025 107
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita