Ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen ensi syksynä tulevat lapset

22.01.2018 10:30

Kategoria: Kuulutukset

Iitin koulujen ensimmäisille luokille on syksyllä koulun alkaessa 13.8.2018 tulossa 57 lasta. Koulunsa aloittavat tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävät lap­set sekä ne lapset, jotka ovat saaneet vuoden lykkäystä koulunkäyntinsä aloittamiseen.

Iitin esikouluissa olevien lasten henkilötiedot siirtyvät alakouluille oppilaaksi ottoalueittain ja lasten huoltajille tiedotetaan henkilökohtaisesti, mihin kouluun lapselle on varattu koulupaikka.

Kou­luissa jär­jes­te­tään tutus­tu­misti­lai­suuksia uusille ensimmäisen luokan oppilaille kevään aika­na ja niistä koulut ilmoit­tavat erik­seen. Koulujen rehtorit antavat lisätietoja kaikista koulun­käyntiin liittyvis­tä asioista. Koulujen yhteystiedot ja sijainnit löytyvät Iitin kunnan internet -sivuilta osoitteesta http://www.iitti.fi/koulut

Koulukulje­tuksista tiedotetaan henkilökohtaisesti ja koulukuljetuksista lisätietoja löytyy Iitin kunnan internetsivuilta osoitteesta http://www.iitti.fi/koulukuljetus

Huoltajien tulee ilmoittaa tänä vuonna viisi ja kuusi vuotta täyttävät vaikeavammaiset lapset koulutoimistoon mahdollisimman pian, jotta lapsille voidaan varata heille sopiva koulupaikka. Koulutoimiston puh: 040 7048305, sähköposti tuija.pohjanvirta@iitti.fi

Vai­ke­avam­mai­sel­la lap­sel­la tar­koi­te­taan vai­ke­as­ti tai keski­as­tei­sesti näkö-, kuu­lo-, lii­kun­ta- tai kehi­tys­vam­mais­ta tai vamman vai­keu­sas­teen puo­les­ta näi­hin ver­rat­tavaa lasta. Mahdollinen pidennetty oppi­velvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuot­ta ja jatkuu yksitoista vuotta.

Jos huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä oppivelvollisuusikää aikaisemmin tai vastaavasti yhtä vuotta myöhemmin, tulee hänen tehdä hakemus. Lomakkeita hakemusta varten on saatavana koulutoimistosta. Mikäli lupaa haetaan koulunkäynnin aloittamisek­si yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin, on hakemukseen liitettävä psykologin ja lääkärin lausunnot.

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kuusivuotiaille tarkoitettua esiopetusta järjestetään Vuolenkosken koulun oppilaaksi ottoalueella asuville lapsille Päiväkoti Nuppulassa, koulun tiloissa. Muualla kunnassa asuville lapsille esiopetusta järjestetään Kausalan päiväkodeissa. Lisätietoja esiopetusjärjestelyistä antaa päiväkodinjohtaja Erika Räikkönen, puh: 040 5957264, sähköposti erika.raikkonen@iitti.fi

Tervetuloa koulupolulle!

        logo

Iitti 22.1.2018

Koulutuslautakunta