Eduskuntavaalit 2023

15.03.2023 08:59

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 27/15.3.2023

Eduskuntavaalit 2.4.2023


Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 15.3.2023.

Eduskuntavaaleissa noudatetaan vaalilain 5 §:n mukaista vaalipiirijakoa. Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen vaalipiirijakoon on tehty muutoksia, ja Iitti on siirtynyt Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikkakuntaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestysaika on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 22. - 28.3.2023 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 22. - 25.3.2023.

Iitin kunnassa olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat:

1)     Kunnantalo, Rautatienkatu 20, 47400 Kausala

 Aukioloajat

Ke – Pe 22.3. – 24.3.2023 klo 9:00 – 18:00

La – Su 25.3. – 26.3.2023 klo 10:00 – 13:00

Ma 27.3.2023 klo 9:00 – 20:00

Ti 28.3.2023 klo 9:00 – 18:00

2) Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (kirjastoauto)

Pysähdyspaikat:

 
Lauantai 25.3.2023

klo 9:00 – 10:00 Kausala, Varsatie 4 (Ehtookoti), kirjastoauton pysäkki

klo 10:45 – 11:45 Huutotöyry M-kauppa, Vuolenkoskentie 1471

klo 11:55 – 12:55 Vuolenkoski Kylänmäki, Vuolenkoskentie 1142

klo 13:40 – 14:40 Lyöttilän maamiesseurantalo, Lyöttiläntie 350

klo 14:50 – 15:50 Iitin kirkonkylä, kirkon parkki

Sunnuntai 26.3.2023

klo 9:30 – 10:30 Perheniemi, Erottaja (Rantatie 1)

klo 11:15 – 12:15 Hiisiö (Kaukaa) entinen koulu, Kuninkaantie 32

klo 12:30 – 13:30 Säyhde keskusta, Säyhteentie 389, kirjastoauton pysäkki

klo 13:45 – 14:45 Mankala, entinen kyläkauppa, Ratatie 150

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Kotona äänestävän äänioikeutetun perheenjäsenet, jotka eivät täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, eivät voi äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana, äänestäjälle erikseen ilmoitettavana päivänä, kello 9–20. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoituksen voi tehdä numeroon 040 194 6048 (ma-to kello 9-16 tai 020 615 9600 (ma-pe kello 9-15) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 32, 47401 Kausala. Keskusvaalilautakunnan sihteerin puhelinnumero 040 194 6048 ja sähköposti henni-leena.jaakkola@iitti.fi.

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset. Vuoden 2022 alusta alkaen erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat myös Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä. Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. Laitoksen, jonka asukkaat haluavat äänestää, on tehtävä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä.

Äänestys vaalipäivänä

Vaalitoimitus alkaa jokaisessa äänestysalueessa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Kunta on jaettu neljään (4) äänestysalueeseen, joissa vaalit toimitetaan seuraavissa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue                           Äänestyspaikka

001 Kausala                            Kunnantalo valtuustosali, Rautatienkatu 20 

002 Etelä-Iitti                          Haapakimolan koulu, Kolisevantie 8 

003 Kirkonkylä                        Kirkonkylän kylätalo, Kymentaantie 1 

004 Pohjois-Iitti                      Vuolenkosken koulu, Vuolenkoskentie 1296
 

Ohjeita äänestäjille    

Digi- ja väestövirasto on lähettänyt kaikille äänioikeutetuille ilmoituksen äänestysoikeudesta kirjeitse. Ilmoituskortti on tullut sähköisenä, jos Suomi.fi-palvelu on otettu käyttöön.  Äänioikeusilmoituksessa on tieto äänestyspaikasta vaalipäivänä. Äänestää voi ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Äänioikeusilmoituksen mukana on luettelo lähialueen ennakkoäänestyspaikoista. Henkilöllisyys on todistettava äänestyspaikalla ennen äänestystä. Henkilöllisyyden voi todistaa esimerkiksi poliisin myöntämä henkilökortilla, passilla, ajokortilla taikka vastaavalla kuvallisella asiakirjalla. Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, sitä hakiessa tarvitaan kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa. Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse mukaan äänestyspaikalle, henkilöllisyystodistus riittää.

Äänestäminen ulkomailla

Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Lisäksi ulkomailla pysyvästi asuvat ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle.Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta.

Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi.

 

Kausala 15.3.2023                                                                                    

Keskusvaalilautakunta

Iitin kunta

Vaalit logo.