Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, biohiililaitos

Kuulutusnro 1/2.1.2024
Asianro 391/11.01.00/2023

Iitin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu alla esitetty hakemus ympäristöluvasta. Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 alakohdan f perusteella (jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely).

Hakija

GRK Suomi Oy

Toiminnan sijainti

Jukolantie

47400 Kausala

Teollisuustontti on rakentamaton, eikä sinne ole vielä virallista osoitetta. Sijainnin tarkempi kuvaus on liitteessä 6A Sijaintipaikka ja ympäristöolosuhteet sekä liitteiden 28.1 ja 28.2 karttapiirroksissa.

Toiminta

Biomateriaalien jalostusarvon lisäämiseksi GRK Suomi Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 27§:n nojalla ympäristölupaa Iitin kunnan alueella sijaitsevalle kiinteistölle 142-403-3-763 (määräala) rakennettavalle uudelle biomateriaalien termiselle käsittelylaitokselle sekä laitoksen raaka-aineiden varastoinnille ja haketukselle.

Laitoksessa jalostetaan modernin lämpökäsittelyprosessin avulla biomateriaaleista kuten hakkeesta, kierrätyspuusta (vain AB-luokan puu) ja muusta hyödyntämättömästä biomassasta korkeamman arvon tuotteita. Käsiteltäviä jätemateriaaleja otetaan vastaan enintään 19 990 tonnia vuodessa. Käsittelyssä syntyviä aineita ei polteta, vaan laitoksessa pääasiallinen tarkoitus on biohiilen tuottaminen. Syntyvät tuotteet on mahdollista käyttää mm. maarakentamisessa parantamaan kasvualustan rakennetta ja veden- ja ravinteiden sidontakykyä. Lisäksi tuotteita voidaan hyödyntää vesienkäsittelyn suodatinmateriaaleina tai vastaavissa käyttötarkoituksissa. Tuotteita ei käytetä energiantuotannon raaka-aineena. Prosessi on energiaylijäämäinen ja tämä energiavirta hyödynnetään biohiilen raaka-aineiden kuivaamisessa sekä kaukolämmön tuotannossa.

Ympäristölupaan haetaan lisäksi YSL 199§:n mukainen lupa aloittaa luvan mukainen toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Raaka-aineet vastaanotetaan pääosin katettuun tilaan tai halliin. Materiaalit haketetaan tarvittaessa ennen niiden käsittelyä tuotteiksi.

Prosessissa ei synny jätevesiä. Hulevedet alueelta johdetaan kiinteistölle rakennettavan hulevesialtaan kautta pelto-ojaan. Prosessissa syntyvät kaasut ohjataan kuivaimiin lämmönlähteeksi. Välivaraston raaka-aineiden pölyämistä hallitaan tarvittaessa kastelemalla ja/tai varastoimalla hallissa/katoksessa. Prosessissa ei käytetä apukemikaaleja. Laitosalueella syntyy melua raaka-aineen haketuksesta sekä raaka-aineen ja syntyvien tuotteiden siirtoihin käytettävistä työkoneista. Melua hallitaan rakennusten ja varastokasojen sijoittelulla.

Hakemusasiakirjojen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutuksen nähtävillä oloajan 2.1. – 9.2.2024 Iitin kunnan kirjastolla sen aukioloaikoina, Kausansaarentie 3, sekä Iitin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://www.iitti.fi/.

Kuulutus on julkaistu Iitin kunnan verkkosivuilla 2.1.2024 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisesta. Kuulutusaika on 30 päivää.

Lisätietoja ilmoituksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, 040 5596498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi. (Lomalla 7.1.2024 asti.)

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Niillä asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipide hakemuksen johdosta.

Hakemuksen johdosta tehtävät muistutukset ja mielipiteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@iitti.fi tai postitse osoitteeseen Iitin kunta, Ympäristönsuojelu, PL32, 47401 Kausala. Muistutusten ja mielipiteiden tulee olla perillä 9.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Iitissä 2.1.2024
Viranomaislautakunta


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita