Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Adven Oy

Kuulutusnro 74/19.6.2024
Asianro 446/11.01.00/2024

Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee energiantuotantolaitoksen toimintaa. Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 § 1 mom. perusteella.

Hakija

Adven Oy
Karhumäenkuja 2, PL 162
01530 Vantaa

Toiminnan sijaintipaikka

Kiinteistö, jolla laitos sijaitsee: 142-414-1-285
Osoite: Pajutie 4, 47400 Kausala

Toiminta

Iitissä sijaitseva Adven Oy:n operoima energiantuotantolaitos toimii kaukolämpöverkon varalaitoksena. Laitos koostuu yhdestä kevyellä polttoöljyllä toimivasta 3 MW kattilasta. Laitos on otettu käyttöön vuonna 2010 ja sen käyttö on ollut vähäistä. Mikäli varavoimalaitos otetaan käyttöön, käyttötuntimäärä jää alle 500 tuntiin vuodessa. Laitos sijaitsee Kausalan muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Nähtävillä olo

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 19.6.–19.7.2024 Iitin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.iitti.fi.

Tämä kuulutus on julkaistu Iitin kunnan verkkosivuilla 19.6.2024 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisesta. Kuulutusaika päättyy 19.7.2024.

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Kristiina Myller, p. 050 565 1397, etunimi.sukunimi@heinola.fi.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Niillä asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipide hakemuksen johdosta.

Hakemuksen johdosta tehtävät muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 19.7.2024 klo 15:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@iitti.fi tai postitse osoitteeseen Iitin kunta, Ympäristönsuojelu, PL 32, 47401 Kausala.

Heinolassa 18.6.2024
Iitin kunnan viranomaislautakunta


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita