Suomeksi på Svenska in EnglishVesi

Vesihuolto

Kunnan vesi- ja jätevesihuollosta huolehtivat Kausalan Lämpö Oy.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

V. 2002 hyväksytyt vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueet

v. 2010 hyväksytty Vuolenkosken vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajennus ja jätevesiverkoston toiminta-alue.

Kunnanvaltuusto hyväksyi v. 2006 vesihuoltohankkeiden tukimuodot ja -ehdot.


Talousvesien käsittely vesihuoltolaitoksen ulkopuolisilla alueilla

Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 1.1.2004.

Asetus edellyttää, että jokaisella haja-asutusalueen kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Iitin kunta on laatinut oppaan jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä.


Lomakkeet
Suunnitelma jätevesijärjestelmästä (uudet kiinteistöt (excel)
Selvitys jätevesijärjestelmästä (vanhat kiinteistöt) (word)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62§:n muutoksen myötä on jätevesijärjestelmän parantamiseen haettava toimenpidelupa. Muutos tuli voimaan 1.7.2005 alkaen.

Toimenpidelupaan tarvitaan pätevän suunnittelijan laatimat suunnitelmat. Järjestelmä voi olla pien- tai panospuhdistamo, maaperäimeyttämö, maaperäsuodattamo, umpikaivoratkaisu. Valittava järjestelmä tulee valita huomioiden rakennuksen sijainti. Tiukimmat vaatimukset ovat pohjavesialueilla ja ranta-alueilla. Pohjavesialueilla ei yleensä sallita käsiteltyjenkään jätevesien johtamista maaperään vaan ne on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Ranta-alueilla yleisin ratkaisu on vesikäymälän vesien johtaminen umpisäiliöön ja harmaat vedet saostuskaivojen kautta maaperäkäsittelyyn. Milloin syntyvien jätevesien määrä on vähäinen (vesi kannetaan rakennukseen), on vaatimukset myös lievemmät.

Yhteyshenkilö ja lupaviranomainen, rakennustarkastaja. Jätevesien lupa-asioissa tehdään yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa.