Suomeksi på Svenska in EnglishIitin strategia

Valtuusto hyväksyy strategian vuosittain tarkistettuna valtuustoseminaarityöskentelyn pohjalta. Kunnan päästrategia ohjaa taloussuunnitelman ja kunnan toiminnan valmistelua.

Kunnan strategia

Talousarvio

Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 2015

Talous

Tilinpäätöksen valossa kunnan talous vuonna 2015 toteutui selvästi alkuperäistä talousarviota ja merkittävästi muutettua talousarviota parempana. Keskeisenä vaikuttimena tähän oli se, etteivät PHSOTEY:n elo- ja syyskuussa ennustamat ylitykset erikoissairaanhoidossa toteutuneet yhtymän arvioimalla tavalla. Tulos tilikaudelta on 416 807 euroa (TA -169 199 euroa / MTA -1 224 600 euroa) ja esitetyn poistoerokirjauksen jälkeen ylijäämä 486 636 euroa (TA -99 119 euroa / MTA -1 154 600 euroa). Tulosta voidaan pitää hyvänä ottaen huomioon taloustilanne sekä yleisesti että erityisesti kuntataloudessa.

Kunnan oman toiminnan osalta voidaan kulupuolella katsoa vuoden 2015 toteutuneen ennakoidusti. Henkilöstökulut toteutuivat 4,0 prosenttia edellisvuotta pienempinä millä on oma positiivinen vaikutuksensa vuoden 2015 tilinpäätökseen. Henkilöstökulujen kehittymiseen tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota.

 

Palvelut

Suurin palvelurakenteessa tapahtunut muutos vuonna 2015 oli Tillolan koulun ja Kymentaan koulun yhdistäminen Kausalan kouluun. Maininnan arvoisena parannuksena kunnan tarjoamissa palveluissa on Veteraanimajan käytännössä talkoovoimin toteutettu saneeraus. Muutoin kunnan palvelurakenteessa ei vuoden 2015 aikana tapahtunut palveluiden normaalista kehittämisestä poikkeavia oleellisia muutoksia.

 

Merkittävät päätökset vuoden aikana

Kunnan ja kuntalaisten kannalta vuonna 2015 tehdyistä päätöksistä merkittävimpiä olivat kunnanvaltuuston 27.10.2015 päätös esittää valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämistä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan sekä sitä edeltänyt päätös neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä asiassa. Syyskuun 27. päivänä järjestetyssä kansanäänestyksessä 92,24 prosenttia äänestäneistä kannatti Iitin kunnan siirtämistä Päijät-Hämeen maakuntaan.

Kunnan elinvoimaisuutta ja yritystoiminnan mahdollisuuksia parantavana merkittävimpänä päätöksenä vuonna 2015 on pidettävä Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa 9.12.2015. Asemakaava osaltaan mahdollistaa KymiRing-hankkeen toteuttamisen suunnitellusti.

 

Yhteenveto

Taloudellisesti vuosi toteutui ennakoitua parempana. Tästä voidaan olla tyytyväisiä, mutta siihen ei voida tuudittautua. Kuntatalous tulee näkyvissä olevassa tulevaisuudessakin olemaan haastava. SOTE-menojen kasvun voidaan arvioida jatkuvan tulevaisuudessakin. Valmistellun SOTE-uudistuksen ei voida odottaa antavan tähän helpotusta ainakaan seuraavina taloussuunnitelmavuosina. Tiedossa olevat välttämättömät korjaus- tai uusinvestoinnit kouluverkkoon ja päivähoitoon luovat omat paineensa kunnan taloudelle.

 

Riku Rönnholm

va. kunnanjohtaja